Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH
LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:.........
Fax:...........
Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số ...
ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi
nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:
Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi
tiết):...........
- Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:................
Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
- Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:........
- Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/vãn phòng đại diện:.......
Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh
- Giám đốc chi nhánh cũ:..........
Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......
Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........
- Giám đốc chi nhánh mới:..........
Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......
Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........
Lý
do
thay
đổi: ............................................................................................................................
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung
thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

(Tổng) Giám đốc

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày...... tháng...... năm ......
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH
LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:......... Fax:...........
- Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số ...
ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi
nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:
Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi
tiết):...........
- Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:................
Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
- Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:........
- Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/vãn phòng đại diện:.......
Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh
- Giám đốc chi nhánh cũ:..........
Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......
Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........
- Giám đốc chi nhánh mới:..........
Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......
Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........
do thay
đổi: ............................................................................................................................
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung
thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc
(Liệt kê đầy đủ)
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 9 10 183