Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ....

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số: .....do Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm.....
- Địa chỉ trụ sở chính:................
- Điện thoại:.......
Fax:............
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động
kinh doanh chứng khoán như sau:
- Tên Công ty (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng........
- Địa chỉ trụ sở chính.......
- Ngày dự kiến tạm ngừng:..........
- Ngày dự kiến trở lại hoạt động......................
- Lý do tạm ngừng:.....................................
Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung
thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
(Tổng) Giám đốc
Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày...... tháng...... năm ....
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quảnquỹ số: .....do Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm.....
- Địa chỉ trụ sở chính:................
- Điện thoại:....... Fax:............
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động
kinh doanh chứng khoán như sau:
- Tên Công ty (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng........
- Địa chỉ trụ sở chính.......
- Ngày dự kiến tạm ngừng:..........
- Ngày dự kiến trở lại hoạt động......................
- Lý do tạm ngừng:.....................................
Chúng tôi cam kết liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung
thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)
(Tổng) Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG 9 10 92