Ktl-icon-tai-lieu

giấy đề nghị tạm ứng

Được đăng lên bởi lyganguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
HOÀNG HẢI ANH
337 Nguyễn Xí,P.13, Q.Bình thạnh, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày..................tháng.................. năm 2015
Số : .................................
Tên tôi là:.................................................................................................................................................................................................................................................
Bộ phận công tác:.............................................................................................................................................................................................................................
Đề nghị tạm ứng số tiền bằng số : ............................................................................đồng............................................................................................
Bằng chữ:...................................................................................................................................................................................................................................................
Lý do tạm ứng:......................................................................................................................................................................................................................................
Thời hạn thanh toán: .......................................................................................................................................................................................................................
Duyệt tạm ứng:.....................................................................................................................................................................................................................................
Giám đốc

Phòng TC-KT

Phụ trách bộ phận

Người đề nghị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

...
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
HOÀNG HẢI ANH
337 Nguyễn Xí,P.13, Q.Bình thạnh, TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày..................tháng.................. năm 2015
Số : .................................
Tên tôi là:.................................................................................................................................................................................................................................................
Bộ phận công tác:.............................................................................................................................................................................................................................
Đề nghị tạm ứng số tiền bằng số : ............................................................................đồng............................................................................................
Bằng chữ:...................................................................................................................................................................................................................................................
Lý do tạm ứng:......................................................................................................................................................................................................................................
Thời hạn thanh toán: .......................................................................................................................................................................................................................
Duyệt tạm ứng:.....................................................................................................................................................................................................................................
Giám đốc Phòng TC-KT Phụ trách bộ phận Người đề nghị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
giấy đề nghị tạm ứng - Người đăng: lyganguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giấy đề nghị tạm ứng 9 10 333