Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị thanh toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 05 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ...tháng ...năm....
Kính gửi: .......................................................................................................
Họ và tên người đề nghị thanh toán:......................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):..........................................................................................................
nội dung thanh toán: ..............................................................................................................
Số tiền: .................................................................. ( Viết bằng chữ): ...................................
(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

...
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 05 - TT
(Ban hành theo số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ...tháng ...năm....
Kính gửi: .......................................................................................................
Họ tên người đề nghị thanh toán:......................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):..........................................................................................................
nội dung thanh toán: ..............................................................................................................
Số tiền: .................................................................. ( Viết bằng chữ): ...................................
(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Giấy đề nghị thanh toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị thanh toán 9 10 310