Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị thanh toán

Được đăng lên bởi trankien3993
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CN CÔNG TY CP SÔNG VÀNG

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bộ phận:Kế toán

Độc lập – Tự Do - Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày … tháng … năm 2016
Số:……………….
Kính gửi:Khách Sạn Thiên Hồng

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Ông Nguyễn Minh Đăng
Bộ phận: Giám đốc chi nhánh
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền cây đàn Piano Yamaha C7
Số tiền: 290,000,000 Vnđ Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn
(Kèm theo hóa đơn VAT)
Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

( Ký, họ tên )

( Ký, họ tên )

...
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày … tháng … năm 2016
Số:……………….
Kính gửi:Khách Sạn Thiên Hồng
Họ và tên người đề nghị thanh toán: Ông Nguyễn Minh Đăng
Bộ phận: Giám đốc chi nhánh
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền cây đàn Piano Yamaha C7
Số tiền: 290,000,000 Vnđ Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn
(Kèm theo hóa đơn VAT)
Người đề nghị thanh toán
( Ký, họ tên )
Kế toán trưởng
( Ký, họ tên )
Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên )
CN CÔNG TY CP SÔNG VÀNG
Bộ phận:Kế toán
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự Do - Hạnh Phúc
Giấy đề nghị thanh toán - Người đăng: trankien3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị thanh toán 9 10 296