Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đi đường

Được đăng lên bởi tranduckhoa.dtntt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1.15 – Giấy đi đường / Thông tư 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG PTDTNT TỈNH
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/GĐĐ- GDĐT

Quảng Trị , ngày … tháng … năm 2015

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho ông (bà:.................................................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................................
Nơi được cử đến công tác:...................................................................................
Lý do đi công tác:................................................................................................
Giấy này có giá trị hết ngày: ...............................................................................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi đi và đến

Ngày
tháng

Phương tiện

Độ dài
chặng
đường (Km)

Thời gian ở
nơi đến

Xác nhận của
cơ quan (tổ
chức) nơi đi,
đến

Đi ………….
Đến………..
Đi ………….
Đến………..
Đi ………….
Đến………..
1. Vé người: …............................................ vé x …........… đ = ……………. đ
2. Phòng nghỉ: …….......................... ......… vé x …........… đ = ……………. đ
3. Phụ cấp đi đường:..........................................................................................đ
4. Phụ cấp lưu trú:..............................................................................................đ
Tổng cộng:........................................................................................................đ
NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)

(Họ tên, chữ ký)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

...
Mẫu 1.15 – Giấy đi đường / Thông tư 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG PTDTNT TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GĐĐ- GDĐT Quảng Trị , ngày … tháng … năm 2015
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho ông (bà:.................................................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................................
Nơi được cử đến công tác:...................................................................................
Lý do đi công tác:................................................................................................
Giấy này có giá trị hết ngày: ...............................................................................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi đi và đến
Ngày
tháng
Phương tiện
Độ dài
chặng
đường (Km)
Thời gian ở
nơi đến
Xác nhận của
cơ quan (tổ
chức) nơi đi,
đến
Đi ………….
Đến………..
Đi ………….
Đến………..
Đi ………….
Đến………..
1. Vé người: …............................................ vé x …........… đ = ……………. đ
2. Phòng nghỉ: …….......................... ......… vé x …........… đ = ……………. đ
3. Phụ cấp đi đường:..........................................................................................đ
4. Phụ cấp lưu trú:..............................................................................................đ
Tổng cộng:........................................................................................................đ
NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC
(Họ tên, chữ ký)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Họ tên, chữ ký)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
Giấy đi đường - Người đăng: tranduckhoa.dtntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đi đường 9 10 683