Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY GIAO NHẬN BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN....
BỘ PHẬN....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

---------------------

GIẤY GIAO NHẬN
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ )
Hôm nay, ngày...... ..tháng ...... .. năm ...... ...
Tại: Phòng .............................................................
Phòng .................................. tiếp nhận bản kê khai của:
- Ông/bà................................................................................................
- Chức vụ/vị trí công tác:.............................................................................
- Cơ quan/đơn vị công tác:...........................................................................
Bản kê khai tài sản, thu nhập gồm có .. …..... trang, có chữ ký của bên giao
vào từng trang.
BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

...
TÊN CƠ QUAN....
BỘ PHẬN....
---------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
GIẤY GIAO NHẬN
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ )
Hôm nay, ngày...... ..tháng ...... .. năm ...... ...
Tại: Phòng .............................................................
Phòng .................................. tiếp nhận bản kê khai của:
- Ông/bà................................................................................................
- Chức vụ/vị trí công tác:.............................................................................
- Cơ quan/đơn vị công tác:...........................................................................
Bản kê khai tài sản, thu nhập gm có .. …..... trang, có chữ ký của bên giao
vào tng trang.
BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên)
BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
GIẤY GIAO NHẬN BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY GIAO NHẬN BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 9 10 843