Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 15B-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH/TP ...
-------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

/

. . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . . .

V/v chuyển hồ sơ chờ hưởng
chế đô
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ
Kính gửi: Bảo hiểm xã hôi tỉnh/thành phố . . . . . . . . . .
Bảo hiểm xã hôi tỉnh/thành phố………………...................... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế
đô (1) ………………………………....... của ông/bà ………………….…… …………,
số sổ BHXH …………............................ đến Bảo hiểm xã hôi tỉnh/thành phố
……………………… để tiếp tục quản lý.
Hồ sơ gồm có:
- .........................................................................
- .........................................................................
- .........................................................................
...
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)
Ghi chú: (1) Ghi rõ loại chế đô chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.

...
Mẫu số 15B-HSB


BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH/TP ...
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 !"
#$%
. . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . . .
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN H3 SƠ
Kính gửi:&'()*+%(,-,./0000000000
&'()*+%(,-,./1111110000000000000000000000 !"#
$%2341111111111110000000567"8.111111101111119
:11110000000000000000000000000000$#&'()*+%(,-,./
111111111$,(#/,;<&=>0
")?
@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)
A(B234A(CD='E(#$% !"=. ,CF'G,CHI/.",J"0
Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng 9 10 767