Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 03
BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA
Ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công
an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)
XE (Vehicle): ...................................................................................BIỂN SỐ (Number Plate): .....................................................................................

1- Tên chủ xe (Owner’s full name):...............................................................................................................................................
2- Địa chỉ (Address): .........................................................................................................................................................................................................
3- Số CMND(Identity Card N0): ..............................................cấp ngày ......../ ......../.............tại..................................
4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):
Nhãn hiệu (Brand): ...................................................................... Số loại (Model code): ..........................................................
Loại xe (Type): .................................................................................... Màu sơn (Color): ...........................................................................
Số máy (Engine No): ................................................................. Số khung (Chassis No): ...................................................

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle
owners)...............................................................................................................................................................................................................................................................................
6- Địa chỉ (Address)……….…………………………………………………………………………..............................
7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for
transfer):.....................................................................................................................................................................................................................................................
8- Kèm theo giấy này có (attached documents) ....................................................................................................
Mẫu số 03
BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA
Ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công
an
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)
XE (Vehicle): ...................................................................................BIỂN SỐ (Number Plate): .....................................................................................
1- Tên chủ xe (Owner’s full name):...............................................................................................................................................
2- Địa chỉ (Address): .........................................................................................................................................................................................................
3- Số CMND(Identity Card N0): ..............................................cấp ngày ......../ ......../.............tại..................................
4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):
Nhãn hiệu (Brand): ...................................................................... Số loại (Model code): ..........................................................
Loại xe (Type): .................................................................................... Màu sơn (Color): ...........................................................................
Số máy (Engine No): ................................................................. Số khung (Chassis No): ...................................................
5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle
owners)...............................................................................................................................................................................................................................................................................
6- Địa chỉ (Address)……….…………………………………………………………………………..............................
7- Lý do sang tên, di chuyn (điu đng hoc cho, tng, tha kế, mua li) (reason for
transfer):.....................................................................................................................................................................................................................................................
8- Kèm theo giấy này có (attached documents) ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong h
xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe
mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp về đăng sử dụng lưu hành xe theo quy
định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày
bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the
registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures
for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer) .
10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) …………………………………………………………………………...........................................
xem xét làm thủ tục sang n, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle
registration agency considered and the procedures to name my car).
CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
. . . . . ., ngày ..…. tháng …..năm ……..
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)
(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN - Trang 2
GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN 9 10 210