Ktl-icon-tai-lieu

Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 18b - CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

(dùng cho hộ gia đình)
1. Người hưởng chế độ BHXH:

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Loại chế độ
BHXH đang
hưởng

Số sổ

Mối quan hệ với
người được ủy
quyền

Chữ ký của
người ủy quyền

- Nơi cư trú: ...............................................................................................................
Chúng tôi . . . . . người, nhất trí ủy quyền cho:
2. Người lĩnh thay:
- Họ và tên:.....................................................................................................................
- Số CMND:........ .................Cấp ngày........................Tại:...........................................
- Loại chế độ BHXH:................................................... Số sổ: ......................................
- Nơi cư trú...................................................................................Số điện thoại.............
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ....
- Nơi lĩnh: .................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ
BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt
tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện
chi trả xã hoặc BHXH huyện./.
Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền

Ngày ... tháng ... năm ...
Chữ ký của người

địa phương nơi cư trú
(Ghi rõ họ tên)

lĩnh thay
(Ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
(dùng cho hộ gia đình)
1. Người hưởng chế độ BHXH:
TT Họ và tên
Năm
sinh
Loại chế độ
BHXH đang
hưởng
Số sổ
Mối quan hệ với
người được ủy
quyền
Chữ ký của
người ủy quyền
- Nơi cư trú: ...............................................................................................................
Chúng tôi . . . . . người, nhất trí ủy quyền cho:
2. Người lĩnh thay:
- Họ và tên:.....................................................................................................................
- Số CMND:........ .................Cấp ngày........................Tại:...........................................
- Loại chế độ BHXH:................................................... Số sổ: ......................................
- Nơi cư trú...................................................................................Số điện thoại.............
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ....
- Nơi lĩnh: .................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp hành đúng quy định của quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ
BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt
tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện
chi trả xã hoặc BHXH huyện./.
Ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền Chữ ký của người
địa phương nơi cư trú lĩnh thay
(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)
Mẫu số 18b - CBH
Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH - Trang 2
Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 9 10 161