Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY MỜI

Được đăng lên bởi luongbangwuang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 193/GM-SGDĐT

Long An, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Thực hiện văn bản số 2507/SGDĐT-GDTX ngày 24/11/2014 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An kính mời thành phần tham dự Hội nghị tập huấn
như sau:
1. Thành phần tham dự Hội nghị
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ban tổ chức, tổ báo cáo viên hội nghị tập huấn;
- Mỗi đơn vị cử 02 người, trong đó: 01 CBQL, 01 giáo viên môn Tin học
hoặc môn Toán (theo Văn bản số 2507/SGDĐT-GDTX)
2. Thời gian
- Thời gian: Ngày 04, 05 tháng 12 năm 2014. Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút
mỗi ngày. Biên chế 2 lớp (theo Văn bản số 2507/SGDĐT-GDTX)
3. Địa điểm
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An. (Địa chỉ: số 400, Tỉnh lộ
827, đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố
Tân An, tỉnh Long An). Thay cho địa điểm cũ: Hội trường Sở GD&ĐT.
4. Chế độ
Đơn vị cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn thanh toán
tiền đi lại, công tác phí theo quy định hiện hành.
Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự
đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các phó Giám đốc;
- Các trường THPT, THCS&THPT, TH, THCS&THPT;
- Các TTGDTX, TT.KTTH-HN, TTGDTX&KTTH-HN;
- Trường TDTT tỉnh;
- Lưu: VT, P.GDTX-TCCN&GDĐH (4).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Huỳnh Thị Huệ

...
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 193/GM-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long An, ngày 27 tháng 11 năm 2014
GIẤY MỜI
Thực hiện văn bản số 2507/SGDĐT-GDTX ngày 24/11/2014 của Sở Giáo
dục Đào tạo v việc tăng cường ng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An kính mời thành phần tham dự Hội nghị tập huấn
như sau:
1. Thành phần tham dự Hội nghị
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ban tổ chức, tổ báo cáo viên hội nghị tập huấn;
- Mỗi đơn vị cử 02 người, trong đó: 01 CBQL, 01 giáo viên môn Tin học
hoặc môn Toán (theo Văn bản số 2507/SGDĐT-GDTX)
2. Thời gian
- Thời gian: Ngày 04, 05 tháng 12 m 2014. Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút
mỗi ngày. Biên chế 2 lớp (theo Văn bản số 2507/SGDĐT-GDTX)
3. Địa điểm
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tnh Long An. (Địa chỉ: s400, Tỉnh lộ
827, đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài, ấp Bình Nam, Bình Tâm, thành phố
Tân An, tỉnh Long An). Thay cho địa điểm cũ: Hội trường Sở GD&ĐT.
4. Chế độ
Đơn vị cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn thanh toán
tiền đi lại, công tác phí theo quy định hiện hành.
Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự
đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các phó Giám đốc;
- Các trường THPT, THCS&THPT, TH, THCS&THPT;
- Các TTGDTX, TT.KTTH-HN, TTGDTX&KTTH-HN;
- Trường TDTT tỉnh;
- Lưu: VT, P.GDTX-TCCN&GDĐH (4).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Thị Huệ
GIẤY MỜI - Người đăng: luongbangwuang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY MỜI 9 10 667