Ktl-icon-tai-lieu

Giấy mời

Được đăng lên bởi tamtinh71
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIỒNG TRÔM

Số:

/GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giồng Trôm, ngày

tháng

năm 2014

GIẤY MỜI
Họp triển khai công tác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
và Tuần lể Biển và Hải đảo năm 2014
Thực hiện Kế hoạch số: 1883/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014
của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014. Ủy ban
nhân dân huyện kính mời:
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Huyện đoàn Giồng Trôm;
- Lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện;
- Lãnh đạo Trung tâm văn hóa huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Bình.
Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2014.
Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện.
Nội dung: Bàn Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế
giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.
Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cuộc họp.
Đề nghị quý đại biểu tham dự đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả đề ra./.
Nơi nhận:
- Như kính mời;
- Ông Nguyễn Văn Quới –
PCT UBND huyện (Chủ trì);
- LĐVP, NCKT;
- Lưu: VT, TNMT, Ph, 12b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quới

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIỒNG TRÔM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GM-UBND Giồng Trôm, ngày tháng năm 2014
GIẤY MỜI
Họp triển khai công tác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
và Tuần lể Biển và Hải đảo năm 2014
Thực hiện Kế hoạch số: 1883/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014
củay ban nhân dân huyện v việc t chức các hoạt động ởng ứng Ngày
Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014. Ủy ban
nhân dân huyện kính mời:
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Huyện đoàn Giồng Trôm;
- Lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện;
- Lãnh đạo Trung tâm văn hóa huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Bình.
Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2014.
Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện.
Nội dung: Bàn Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế
giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.
Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cuộc họp.
Đề nghị quý đại biểu tham dự đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả đề ra./.
Nơi nhận:
- Như kính mời;
- Ông Nguyễn Văn Quới
PCT UBND huyện (Chủ trì);
- LĐVP, NCKT;
- Lưu: VT, TNMT, Ph, 12b.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quới
Giấy mời - Người đăng: tamtinh71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy mời 9 10 537