Ktl-icon-tai-lieu

Giấy mời

Được đăng lên bởi ngocsonka
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH
BCH ĐOÀN HUYỆN KỲ ANH
***
Số: 15 - GM/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Kỳ Anh, ngày 07 tháng 05 năm 2015

GIẤY MỜI
Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015;
Kế hoạch số 102 KH/TĐTN – VP, ngày 27/04/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015. Ban Thường vụ
Huyện đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá Công tác Đoàn và Phong trào TTN tại các
cụm Đoàn năm 2015.
Trân trọng kính mời:
* Cụm Vùng Ngoài:
- Đ/c Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
- Đ/c Lê Hoài Nam – Bí thư Đoàn xã Kỳ Tiến
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 14/05/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Tiến.
* Cụm Vùng Giữa 2:
- Đ/c Phạm Xuân Thiện – Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Anh
- Đ/c Lê Hoàng Phúc – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
- Đ/c Phan Sỹ Tuấn – TPT Đội trường TH Kỳ Hà
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 12/05/20145
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Hà.
* Cụm Vùng Trong:
- Đ/c Lê Quang Trung – Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quảng Chí
- Đ/c Nguyễn Văn Mẫn – TPT Đội trường TH Kỳ Phương
- Thời gian: 7h15 – 11h, ngày 13/05/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Liên.
* Cụm Vùng Trên:
- Đ/c Lê Văn Minh – Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Lâm
- Đ/c Nguyễn Văn Sang – TPT Đội trường TH Kỳ Sơn
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 15/05/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Thượng.
* Cụm Vùng Giữa 1:

- Đ/c Phạm Xuân Thiện – Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Anh
- Đ/c Lê Hoàng Phúc – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
- Đ/c Phan Đăng Thuận – TPT Đội trường TH Kỳ Thư
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 14/13/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Thư.
Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá chất lượng công tác
Đoàn và Phong trào TTN huyện nhà năm 2015. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện
đoàn kính đề nghị các đồng chí tham gia đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ

(đã ký)
Trần Bá Toàn

...
TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH
BCH ĐOÀN HUYỆN KỲ ANH
***
Số: 15 - GM/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Kỳ Anh, ngày 07 tháng 05 năm 2015
GIẤY MỜI
Thực hiện chương trình Công tác Đoàn phong trào thanh niên năm 2015;
Kế hoạch số 102 KH/TĐTN VP, ngày 27/04/2015 của Ban Thường v Tỉnh đoàn
về việc kiểm tra công tác Đoàn phong trào TTN năm 2015. Ban Thường vụ
Huyện đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá Công tác Đoàn Phong trào TTN tại các
cụm Đoàn năm 2015.
Trân trọng kính mời:
* Cụm Vùng Ngoài:
- Đ/c Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
- Đ/c Lê Hoài Nam – Bí thư Đoàn xã Kỳ Tiến
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 14/05/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Tiến.
* Cụm Vùng Giữa 2:
- Đ/c Phạm Xuân Thiện – Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Anh
- Đ/c Lê Hoàng Phúc – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
- Đ/c Phan Sỹ Tuấn – TPT Đội trường TH Kỳ Hà
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 12/05/20145
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Hà.
* Cụm Vùng Trong:
- Đ/c Lê Quang Trung – Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quảng Chí
- Đ/c Nguyễn Văn Mẫn – TPT Đội trường TH Kỳ Phương
- Thời gian: 7h15 – 11h, ngày 13/05/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Liên.
* Cụm Vùng Trên:
- Đ/c Lê Văn Minh – Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Lâm
- Đ/c Nguyễn Văn Sang – TPT Đội trường TH Kỳ Sơn
- Thời gian: 13h30 – 17h, ngày 15/05/2015.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Thượng.
* Cụm Vùng Giữa 1:
Giấy mời - Trang 2
Giấy mời - Người đăng: ngocsonka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy mời 9 10 136