Ktl-icon-tai-lieu

Giấy mời

Được đăng lên bởi lientoantqt-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÁY MÔØI
BLL Khoái lôùp 10AB – Nieân khoùa 1974 – 1975
Tröôøng Minh Ñöùc – Tp.Pleiku
- Thaân môøi baïn:…………………………………………………………………………….Cuøng gia ñình.
- Ñòa chæ:...........................................................................................................................
- Ñeán döï buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 10 cuûa khoái.
- Ñòa ñieåm: Coâng Vieân Ñoàng Xanh xaõ An Phuù – Tp.Pleiku.
- Thôøi gian taäp trung taïi coâng vieân Ñoàng Xanh vaøo luùc: 8 giôø 00 ñeán 9 giôø 00
Saùng ngaøy 30/4/2014 (thöù 4)
- Raát mong caùc baïn ñeán ñoâng ñuû ñeå buoåi hoïp maët ñaït keát quaû toát ñeïp.
Tp.Pleiku, ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2014
Ghi chuù:
TM. BAN LIEÂN LAÏC
- Moïi chi tieát lieân heä qua baïn Taân
- ÑT: 0984.039.875
Baù Taân - Leâ Phaän - Thuïy Taêng
Ngoïc Hueä

GIAÁY MÔØI
BLL Khoái lôùp 10AB – Nieân khoùa 1974 – 1975
Tröôøng Minh Ñöùc – Tp.Pleiku
- Thaân môøi baïn:…………………………………………………………………………….Cuøng gia ñình.
- Ñòa chæ:...........................................................................................................................
- Ñeán döï buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 10 cuûa khoái.
- Ñòa ñieåm: Coâng Vieân Ñoàng Xanh xaõ An Phuù – Tp.Pleiku.
- Thôøi gian taäp trung taïi coâng vieân Ñoàng Xanh vaøo luùc: 8 giôø 00 ñeán 9 giôø 00
Saùng ngaøy 30/4/2014 (thöù 4)
- Raát mong caùc baïn ñeán ñoâng ñuû ñeå buoåi hoïp maët ñaït keát quaû toát ñeïp.
Tp.Pleiku, ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2014
Ghi chuù:
TM. BAN LIEÂN LAÏC
- Moïi chi tieát lieân heä qua baïn Taân
- ÑT: 0984.039.875
Baù Taân - Leâ Phaän - Thuïy Taêng
Ngoïc Hueä

...
GIAÁY MÔØI
BLL Khoái lôùp 10
AB
– Nieân khoùa 1974 – 1975
Tröôøng Minh Ñöùc – Tp.Pleiku
- Thaân môøi baïn:…………………………………………………………………………….Cuøng gia ñình.
- Ñòa chæ:...........................................................................................................................
- Ñeán döï buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 10 cuûa khoái.
- Ñòa ñieåm: Coâng Vieân Ñoàng Xanh xaõ An Phuù – Tp.Pleiku.
- Thôøi gian taäp trung taïi coâng vieân Ñoàng Xanh vaøo luùc: 8 giôø 00 ñeán 9 giôø 00
Saùng ngaøy 30/4/2014 (thöù 4)
- Raát mong caùc baïn ñeán ñoâng ñuû ñeå buoåi hoïp maët ñaït keát quaû toát ñeïp.
Tp.Pleiku, ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2014
Ghi chuù:
- Moïi chi tieát lieân heä qua baïn Taân
- ÑT: 0984.039.875
TM. BAN LIEÂN LAÏC
Baù Taân - Leâ Phaän - Thuïy Taêng
Ngoïc Hueä
GIAÁY MÔØI
BLL Khoái lôùp 10
AB
– Nieân khoùa 1974 – 1975
Tröôøng Minh Ñöùc – Tp.Pleiku
- Thaân môøi baïn:…………………………………………………………………………….Cuøng gia ñình.
- Ñòa chæ:...........................................................................................................................
- Ñeán döï buoåi hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 10 cuûa khoái.
- Ñòa ñieåm: Coâng Vieân Ñoàng Xanh xaõ An Phuù – Tp.Pleiku.
- Thôøi gian taäp trung taïi coâng vieân Ñoàng Xanh vaøo luùc: 8 giôø 00 ñeán 9 giôø 00
Saùng ngaøy 30/4/2014 (thöù 4)
- Raát mong caùc baïn ñeán ñoâng ñuû ñeå buoåi hoïp maët ñaït keát quaû toát ñeïp.
Tp.Pleiku, ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2014
Ghi chuù:
- Moïi chi tieát lieân heä qua baïn Taân
- ÑT: 0984.039.875
TM. BAN LIEÂN LAÏC
Baù Taân - Leâ Phaän - Thuïy Taêng
Ngoïc Hueä
Giấy mời - Người đăng: lientoantqt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy mời 9 10 705