Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị
V/v: Xin cấp giấy phép hoạt
động dịch vụ tư vấn du học tự
túc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội ngày … tháng … năm 2012

GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC

Kính gửi:
...............................................................................................
1- Tên tổ chức: (chữ in hoa)...........................................................................
............
Địa chỉ văn phòng giao
dịch: ....................................................................................
(kèm theo bản xác nhận của địa phương về địa điểm văn phòng giao dịch)
Điện thoại:
.....................Fax:.......................................Email:...................................
Quyết định thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
số: ...................
Ngày cấp: ..................................... Nơi
cấp: .............................................................
2 - Cơ quan chủ
quản: ...................................................................................................
Địa
chỉ: ....................................................................................................................
3- Cơ quan bảo trợ (nếu
có): ........................................................................................
4- Họ và tên người đứng đầu tổ chức: (chữ in
hoa)......................................................
Quốc tịch: ....................................................... Dân
tộc: ..........................................
Sinh ngày: ............................ Số CMND:..................... Cấp
ngày:..........................
Nơi
cấp: ...................................................................................................................
Hộ khẩu thường
trú: .................................................................................................
Nơi ở hiện
tại: ..........................................................................................................
Điện thoại: Nhà riêng ..................................... Di
động: .........................................
Địa chỉ email:
............................................Website: ................................................
5- Tên tổ chức nước ngoài đã thoả thuận hợp tác nhận học viên du
học: ...................
Địa chỉ nước
ngoài: ..................................................................................................

Địa chỉ
email: .....................................
Tên đơn vị
V/v: Xin cấp giấy phép hoạt
động dịch vụ tư vấn du học tự
túc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội ngày … tháng … năm 2012
GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC
Kính gửi: ...............................................................................................
1- Tên tổ chức: (chữ in hoa)...........................................................................
............
Địa chỉ văn phòng giao
dịch: ....................................................................................
(kèm theo bản xác nhận của địa phương về địa điểm văn phòng giao dịch)
Điện thoại:
.....................Fax:.......................................Email:...................................
Quyết định thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
số: ...................
Ngày cấp: ..................................... Nơi
cấp: .............................................................
2 - Cơ quan chủ
quản: ...................................................................................................
Địa
chỉ: ....................................................................................................................
3- Cơ quan bảo trợ (nếu
có): ........................................................................................
4- Họ và tên người đứng đầu tổ chức: (chữ in
hoa)......................................................
Quốc tịch: ....................................................... Dân
tộc: ..........................................
Sinh ngày: ............................ Số CMND:..................... Cấp
ngày:..........................
Nơi
cấp: ...................................................................................................................
Hộ khẩu thường
trú: .................................................................................................
Nơi ở hiện
tại: ..........................................................................................................
Điện thoại: Nhà riêng ..................................... Di
động: .........................................
Địa chỉ email:
............................................Website: ................................................
5- Tên tổ chức nước ngoài đã thoả thuận hợp tác nhận học viên du
học: ...................
Địa chỉ nước
ngoài: ..................................................................................................
GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC - Trang 2
GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC 9 10 880