Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 7
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
-----------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------

/GP-BTTTT

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền
thông;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số ……. ngày ….. tháng ….. năm 20 … của Bộ
Thông tin và Truyền thông cấp cho (báo, tạp chí);
Theo đề nghị tại văn bản số

ngày ….. tháng ….. năm 20 … của (cơ quan chủ quản);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,
QUYẾT ĐỊNH:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ IN THEO CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Tên cơ quan chủ quản:
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………….. Fax: .....................................................................
2. Tên cơ quan báo chí: ....................................................................................................
- Giấy phép hoạt động báo chí số: ……… ngày ….. tháng ….. năm 20 …
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………… Fax: .......................................................................
- Email: …………………………….. Website: .................................................................
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: ...........................................................................................
4. Cơ quan báo chí được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung từ ngày …… tháng
….. năm 20 …

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo chí đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp
lý.
5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật
Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có
liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép này.
Nơi nhận:
- Tổ chức được cấp phép;
- Cơ quan báo c...
Mẫu số 7
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
------------
Số: /GP-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày tháng năm 20
GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền
thông;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số ……. ngày ….. tháng ….. năm 20 … của Bộ
Thông tin và Truyền thông cấp cho (báo, tạp chí);
Theo đề nghị tại văn bản số ngày ….. tháng ….. năm 20 … của (cơ quan chủ quản);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,
QUYẾT ĐỊNH:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ IN THEO CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Tên cơ quan chủ quản:
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………….. Fax: .....................................................................
2. Tên cơ quan báo chí: ....................................................................................................
- Giấy phép hoạt động báo chí số: ……… ngày ….. tháng ….. năm 20 …
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………… Fax: .......................................................................
- Email: …………………………….. Website: .................................................................
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: ...........................................................................................
4. Cơ quan báo chí được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung từ ngày …… tháng
….. năm 20 …
GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN - Trang 2
GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN 9 10 102