Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
-----------Số:
/GP-XBPT

Mẫu số 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG
--------------------CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Báo chí;
Theo đề nghị tại văn bản số … ngày ….. tháng ….. năm 20 … của.....;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý báo chí Trung ương (Địa phương),
QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:
1. Tên cơ quan chủ quản: .................................................................................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………….. Fax: ......................................................................
2. Tên cơ quan báo chí: .....................................................................................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………… Fax: ........................................................................
- Email: …………………………….. Website: ..................................................................
3. Mục đích và nội dung xuất bản phụ trương: ..............................................................
4. Đối tượng phục vụ: ........................................................................................................
5. Phạm vi phát hành chủ yếu: .........................................................................................
6. Thể thức xuất bản: ........................................................................................................

- Tên gọi: .............................................................................................................................
- Ngôn ngữ thể hiện: ............................................................................................................
...
Mẫu số 9
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
------------
Số: /GP-XBPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày tháng năm 20
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG
---------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Báo chí;
Theo đề nghị tại văn bản số … ngày ….. tháng ….. năm 20 … của.....;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý báo chí Trung ương (Địa phương),
QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:
1. Tên cơ quan chủ quản: .................................................................................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………….. Fax: ......................................................................
2. Tên cơ quan báo chí: .....................................................................................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………… Fax: ........................................................................
- Email: …………………………….. Website: ..................................................................
3. Mục đích và nội dung xuất bản phụ trương: ..............................................................
4. Đối tượng phục vụ: ........................................................................................................
5. Phạm vi phát hành chủ yếu: .........................................................................................
6. Thể thức xuất bản: ........................................................................................................
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG - Trang 2
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG 9 10 897