Ktl-icon-tai-lieu

Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI
Kính gởi: Uỷ ban nhân dân…………………………..
Chúng tôi (Tôi) là:
ÔNG

BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/hộ chiếu
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):
Tên cơ sở nuôi dưỡng…………………………………………………………
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:……………………………….
Đồng ý thoả thuận cho trẻ em sau đây:
Họ và tên:……………..………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….
Nơi sinh:………………………………………………………………………
Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:…………………………..
Quê quán(2):…………………………………………………………………..
Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………….…
Lý do đưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3):………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Làm con nuôi ông bà:
ÔNG

BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/hộ chiếu
Lý do đồng ý cho trẻ em làm con nuôi:…….………………………………
233

……………………………………………………………………………………….
Lý do đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi:…………………………………
……………………………………………………………………………………….
Chúng tôi cam đoan việc thoả thuận cho và nhận con nuôi trên đây là hoàn
toàn tự nguyện, việc cho và nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật Hôn
nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho và nhận
con nuôi của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân ………………………………đăng ký.
Bên cho con nuôi (4)

……………………………
Xác nhận của UBND cấp xã nơi
thường trú của người nhận con nuôi (6)
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Ông bà……………………………………………
có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định
của Luật Hôn nhân và gia đình
Ngày …tháng…năm…
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Bên nhận con nuôi (5)

……………………………
Ý kiến của người được nhận làm con nuôi
(nếu con nuôi đủ từ 9 tuôỉ trở lên)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………

Chú thích:
(1) Ghi rõ cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi
dưỡng, chức vụ của người đại diện cơp sở nuôi dưỡng
(2) Ghi theo quê quán của cha đẻ, nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp
không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống .
(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng;
(4,5) Nếu bên cho/bên nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của c...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI
Kính gởi: Uỷ ban nhân dân…………………………..
Chúng tôi (Tôi) là:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/hộ chiếu
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):
Tên cơ sở nuôi dưỡng…………………………………………………………
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:……………………………….
Đồng ý thoả thuận cho trẻ em sau đây:
Họ và tên:……………..………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….
Nơi sinh:………………………………………………………………………
Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:…………………………..
Quê quán(2):…………………………………………………………………..
Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………….…
Lý do đưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3):………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Làm con nuôi ông bà:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/hộ chiếu
Lý do đồng ý cho trẻ em làm con nuôi:…….………………………………
233
Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi - Trang 2
Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi 9 10 733