Ktl-icon-tai-lieu

Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập

Được đăng lên bởi Quốc Vương Đặng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 04/TT/TT QHDN & HTSV

CƠ QUAN / ĐƠN VỊ
………………………………
………………………………
………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------…………., ngày…….tháng….. năm 201…

GIẤY GIỚI THIỆU
Cơ quan / Đơn vị : ……………………………………………………………………….
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………..
Điện thoại : …………………..

; Fax : ……………………

Giới thiệu anh/chị : ………………………………… , Ngày sinh : …. / …. / ….
Là sinh viên Trường Học viện Ngoại giao, Khóa : ……………………………....
Chuyên ngành : …………………………………………………………………………..
Tốt nghiệp loại : …………Chuyên ngành: …………………
vào ngày…tháng…năm…
Anh /chị sinh viên chấp hành đúng nội quy kỷ luật và phân công của Cơ quan / đơn vị .

Xác nhận của Cơ quan / Đơn vị

...
Mẫu số 04/TT/TT QHDN & HTSV
CƠ QUAN / ĐƠN VỊ
………………………………
………………………………
………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------
…………., ngày…….tháng….. năm 201…
GIẤY GIỚI THIỆU
GIẤY GIỚI THIỆU
Cơ quan / Đơn vị : ……………………………………………………………………….
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………..
Điện thoại : ………………….. ; Fax : ……………………
Giới thiệu anh/chị : ………………………………… , Ngày sinh : …. / …. / ….
Là sinh viên Trường Học viện Ngoại giao, Khóa : ……………………………....
Chuyên ngành : …………………………………………………………………………..
Tốt nghiệp loại : …………Chuyên ngành: …………………
vào ngày…tháng…năm…
Anh /chị sinh viên chấp hành đúng nội quy kỷ luật và phân công của Cơ quan / đơn vị .
Xác nhận của Cơ quan / Đơn vị
Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập - Người đăng: Quốc Vương Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập 9 10 293