Ktl-icon-tai-lieu

Giấy triệu tập

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Bách
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 68 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONG LIOA XA LIOI CFiU NGFiTA

rlQ GrAo DVC VA DAO'fAO
TI{U'ONG

D,lI

HOC IVIO - DIA CI-IAT

DQc

liip

- Ttr do -

/IdDC-KTC

S6:

-.)
Ve vrec. ' Tri6u tQp hpc

I'Id

N)| ngdy

VIl]] NAVI

I-Innli phirc

thdng

ndru 2014

GIAY TltlSU T,!i'

'l'rLrcing Dai hoo mcj - Dia ohAt tri6u tAp anh (ch1):
I-ai chn bO cira Qr-ry co cllran v0 vi6c hoc h0 vira lAm vira hoc

'l'htyi giai-r hoc tir ngAy.......ih6ng...... n[m 2014

Dia diem tai

'l'rLld'r-rg

hoc phi 3.000,000
'l'r'Lrd'ng

(chi

)

c1

ctOn

55

ngziy..... th6ng..... niul 2014,

Dai hoc rnd - Ilia chdt't'ir Li6rn

(J3a

lilp; Khai tliirc I(1r6a

- I'Id NOi, I(ri

cti mang theo

tri6u c{6ng chin)

l)ai hoc m6 - Dia chAt c16 nghi Qury co quan tao cliOr-r kiOn cho anh

.c1€n

tAp trLrng dung tho'i gian

Noi nhirn:
- Lltr: Khoa'l'zri chric
l,ri'p I(hai thiic I(55

c10

hqc.

1r, trrnu 'r't

t6nriw#'=
CII tJC

rs.fffn;),,,!ffiI|),,

...
CONG
/IdDC-KTC
'
Tri6u tQp hpc I'Id N)| ngdy
GIAY
TltlSU T,!i'
thdng ndru 2014
'l'rLrcing
Dai
hoo mcj -
Dia
ohAt tri6u tAp anh
(ch1):
I-ai
chn bO cira
Qr-ry
co cllran
v0 vi6c hoc h0 vira lAm vira hoc lilp; Khai tliirc I(1r6a 55
'l'htyi
giai-r
hoc
tir ngAy.......ih6ng......
n[m
2014 ctOn ngziy..... th6ng.....
niul
2014,
Dia
diem tai
'l'rLld'r-rg
Dai
hoc
rnd
-
Ilia chdt't'ir Li6rn
-
I'Id NOi, I(ri cti mang theo
hoc
phi
3.000,000
c1
(J3a
tri6u c{6ng chin)
rlQ GrAo DVC
VA
DAO'fAO
TI{U'ONG D,lI
HOC
IVIO
- DIA CI-IAT
LIOA
XA
LIOI
CFiU NGFiTA
VIl]]
NAVI
DQc
liip
-
Ttr do
-
I-Innli
phirc
S6:
-.)
Ve vrec.
'l'r'Lrd'ng
l)ai
hoc m6 -
Dia
chAt c16
nghi
Qury
co
quan
tao
cliOr-r kiOn cho anh
(chi
)
.c1€n tAp
trLrng
dung tho'i
gian
c10
hqc.
1r,
trrnu
'r't
t6nriw#'=
CII tJC
rs.fffn;),,,!ffiI|),,
Noi
nhirn:
-
Lltr:
Khoa'l'zri
chric
l,ri'p
I(hai thiic
I(55
Giấy triệu tập - Người đăng: Nguyễn Xuân Bách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy triệu tập 9 10 388