Ktl-icon-tai-lieu

Giấy ủy quyền bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2058 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document
TP. Hồ Chí Minh, dated:..................................
−

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

−

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)
Họ và tên/Full Name:.................................................................................................................................
Số Hộ chiếu/CMND:..................................................................................................................................
Passport/ID Number :................................................................................................................................
Ngày cấp/Dated:............................................................ Nơicấp/Issued at:.............................................
Quốc tịch/Nationality:...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address............................................................................................................
Là chủ tài khoản số:...................................................................................................................................
Being the owner of Account Number(s):....................................................................................................
II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/Securities Company:..............................................................................
Người đại diện/Representative:..................................................................................................................
Chức vụ/Position:......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address:...............................................
GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng t / Delivering and receiving payment document
TP. Hồ C Minh, dated:..................................
Căn cứ Bộ Luật n Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Ch Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.
I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)
Họ tên/Full Name:.................................................................................................................................
Số Hộ chiếu/CMND:..................................................................................................................................
Passport/ID Number :................................................................................................................................
Ngày cấp/Dated:............................................................ Nơicấp/Issued at:.............................................
Quốc tịch/Nationality:...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address............................................................................................................
chủ tài khoản số:...................................................................................................................................
Being the owner of Account Number(s):....................................................................................................
II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/Securities Company:..............................................................................
Người đại diện/Representative:..................................................................................................................
Chức vụ/Position:......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address:.........................................................................................................................................
Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................
Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................
III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:
Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan
đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu Phát
triển Việt Nam./Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related
to Party As accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of
Giấy ủy quyền bằng tiếng anh - Trang 2
Giấy ủy quyền bằng tiếng anh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy ủy quyền bằng tiếng anh 9 10 590