Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1
Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
Trường:.........................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Số điện thoại: :.............................................................................................................
Xác nhận của anh/chị (Chữ in hoa, có dấu):...............................................................
là sinh viên/học sinh năm thứ..........................Khóa học:...........................................
Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện
hành.
Trong trường hợp học sinh/sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học,
nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.
........, ngày .... tháng .... năm .......
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 2
Mẫu bản cam kết
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
Tôi là:.........................................................................................................................
Sinh viên/học sinh lớp:...............khóa.......................khoa..........................................
Trường:.......................................................................................................................
Địa chỉ cư trú:.............................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân:.....................ngày cấp....................nơi cấp.................
Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung được quy định tại Thông
tư liên tịch số ..../200../TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Quyết định
số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính
sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền được quy định tại
Thông tư liên tịch nói trên.
........, ngày .... tháng .... năm .......
Người viết cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

2

Phụ lục 3
Mẫu báo cáo nhu cầu ki...
Phụ lục 1
Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
Trường:.........................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Số điện thoại: :.............................................................................................................
Xác nhận của anh/chị (Chữ in hoa, có dấu):...............................................................
là sinh viên/học sinh năm thứ..........................Khóa học:...........................................
Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện
hành.
Trong trường hợp học sinh/sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học,
nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.
........, ngày .... tháng .... năm .......
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC - Trang 2
GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 9 10 524