Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận hạnh kiểm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 19 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***---------

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM
Kính gửi: Công an Phường (Xã):..................................................................................
Quận (Huyện):.............................................................................................
Tôi đứng tên dưới đây là:...............................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................................
Quê quán:............................................................... Dân tộc: .........................................................................
Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú:..............................................................................................................................................
Số CMND / Hộ chiếu:....................................................................................................................................
Cấp ngày: ......................................................Tại:.........................................................................................
Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.
Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty
....................................................................
Ngày......tháng......năm......
Xác nhận của địa phương

Kính đơn

...
CỘNG H HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
---------***---------
GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM
Kính gửi: Công an Phường (Xã):..................................................................................
Quận (Huyện):.............................................................................................
Tôi đứng tên dưới đây là:...............................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................................
Quê quán:...............................................................Dân tộc: .........................................................................
Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú:..............................................................................................................................................
Số CMND / Hộ chiếu:....................................................................................................................................
Cấp ngày: ......................................................Ti:.........................................................................................
Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước các quy định tại địa phương.
Nay tôi làm đơn này xin các cấp thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty
....................................................................
Ngày......tháng......năm......
Xác nhận của địa phương
Kính đơn
Giấy xác nhận hạnh kiểm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận hạnh kiểm 9 10 480