Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu xác nhận thâm niên lái
xe cho người lái xe
chính là chủ xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN
Kính gửi :……………………………………………..
Ủy ban nhân dân phường, xã:……………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Xác nhận:
Ông (Bà) :…………………………………………………………………..
Sinh ngày ……….. tháng ………… năm………….
Nơi cư trú ……………………………………………………………………
…………………………………………..…….………………………………….
Có Giấy chứng minh nhân dân số ....…...… cấp ngày …. tháng ……. năm …….
Nơi cấp ………………….
Có GPLX số ………………………. do …………………………………… cấp
ngày …….. tháng …….. năm …………..

Từ ngày được cấp GPLX đến nay, tôi đã có ….. năm lái xe và có …….. km lái xe an
toàn. Đề nghị ……………………………………………. Cho tôi được dư sát hạch lấy
GPLX hạng B2.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

………………,ngày……tháng……năm 200…..
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
THI GIAN VÀ KMI XE AN TOÀN
Kính gửi :……………………………………………..
Ủy ban nhân dân phường, xã:……………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Xác nhận:
Ông (Bà) :…………………………………………………………………..
Sinh ngày ……….. tháng ………… năm………….
Nơi cư trú ……………………………………………………………………
…………………………………………..…….………………………………….
Giấy chứng minh nhân dân số ....…...… cấp ngày …. tháng ……. năm …….
Nơi cp ………………….
GPLX số ………………………. do ………………………………… cấp
ngày …….. tháng …….. năm …………..
Mẫuc nhận thâm niên lái
xe cho người lái xe
chính là ch xe
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN - Trang 2
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN 9 10 975