Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thu nhập

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Kính gửi: CÔNG TY..............................................
Tôi tên:.............................................................................................................................................................
Hiện nay đang làm việc tại(tên, địa chỉ):.........................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................................
Thời hạn hợp đồng lao động:...........................................................................................................................
Mức lương hiện nay:........................................................................................................................................
Tổng thu nhập hàng tháng:...............................................................................................................................
Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!
................., ngày........tháng.........năm........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh Phúc
*****
GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Kính gửi: CÔNG TY..............................................
Tôi tên:.............................................................................................................................................................
Hiện nay đang làm việc tại(tên, địa chỉ):.........................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................................
Thời hạn hợp đồng lao động:...........................................................................................................................
Mức lương hiện nay:........................................................................................................................................
Tổng thu nhập hàng tháng:...............................................................................................................................
Tôi xin cam kết các thông tin trên đây đúng sự thật!
................., ngày........tháng.........năm........
Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)
XÁC NHẬN CỦA QUAN CÔNG TÁC
Giấy xác nhận thu nhập - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận thu nhập 9 10 481