Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xin phép nghỉ

Được đăng lên bởi Hữu Phước
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY XIN NGHỈ

Mã số: …./HC/BM/CNEM
Ngày ban hành: …….
Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng..........năm 20….

Tên tôi là: .............................................Chức vụ:...................................................................................................
Xin nghỉ từ ngày:........................................ Đến ngày:..........................................................................................
Tổng số ngày nghỉ:.................................................................................................................................................
Lý do xin nghỉ:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nghỉ bù

Nghỉ chế độ

Nghỉ phép

Nghỉ hưởng BHXH

Nghỉ không hưởng lương

Tôi xin cam kết đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đang đảm trách.
Trân trọng cảm ơn
Lãnh đạo phê duyệt

Trưởng Bộ phận

Người làm đơn

(Đối với Trưởng Bộ phận)

Lưu ý:
-

Nếu nghỉ dưới 3 ngày yêu cầu nộp đơn trước 3 ngày và xin ý kiến của Trưởng Bộ phận

-

Nếu nghỉ trên 3 ngày yêu cầu nộp đơn trước 5 ngày và xin ý kiến của Trưỏng Bộ phận

-

Nếu nghỉ vì lý do đột xuất hoặc bất khả kháng phải báo cho Người quản lý trực tiếp ngay khi có điều kiện

GIẤY XIN NGHỈ

Mã số…../HC/BM/CNEM
Ngày ban hành: …………

TP.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng..........năm 200

Tên tôi là: .............................................Chức vụ:...................................................................................................
Xin nghỉ từ ngày:........................................ Đến ngày:..........................................................................................
Tổng số ngày nghỉ:.................................................................................................................................................
Lý do xin nghỉ:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nghỉ bù

Nghỉ chế độ

Nghỉ phép

Nghỉ hưởng BHXH

Nghỉ không hưởng lươn...
GIẤY XIN NGHỈ
Mã số: …./HC/BM/CNEM
Ngày ban hành: …….
Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng..........năm 20….
Tên tôi là: .............................................Chức vụ:...................................................................................................
Xin nghỉ từ ngày:........................................ Đến ngày:..........................................................................................
Tổng số ngày nghỉ:.................................................................................................................................................
Lý do xin nghỉ:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nghỉ bù Ngh chế đ Nghỉ phép Nghỉ hưởng BHXH Nghỉ không hưởng lương
Tôi xin cam kết đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đang đảm trách.
Trân trọng cảm ơn
Lãnh đạo phê duyệt
(Đối với Trưởng Bộ phận)
Trưởng Bộ phận Người làm đơn
Lưu ý:
- Nếu nghỉ dưới 3 ngày yêu cầu nộp đơn trước 3 ngày và xin ý kiến của Trưởng Bộ phận
- Nếu nghỉ trên 3 ngày yêu cầu nộp đơn trước 5 ngày và xin ý kiến của Trưỏng Bộ phận
- Nếu nghỉ vì lý do đột xuất hoặc bất khả kháng phải báo cho Người quản lý trực tiếp ngay khi có điều kiện
Giấy xin phép nghỉ - Trang 2
Giấy xin phép nghỉ - Người đăng: Hữu Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy xin phép nghỉ 9 10 541