Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2130 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Teân ñôn vò :
Ñòa chæ :
Fax :

Ñieän thoaïi :

HEÄ THOÁNG THANG LÖÔNG BAÛNG LÖÔNG
I.

MÖÙC LÖÔNG TOÁI THIEÅU:
Möùc löông toái thieåu doanh nghieäp aùp duïng laø: 310.000ñ/thaùng

II.

HEÄ THOÁNG THANG LÖÔNG, BAÛNG LÖÔNG
1.Baûng löông Chöùc vuï Quaûn Lyù Doanh nghieäp:
Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng
Chöùc danh coâng vieäc

1. Giaùm ñoác

Maõ
soá

2

3

4

4.98

5.26

5.92

6.34

1,543.80

1,630.60

1,835.20

1,965.40

4.36

4.66

4.96

5.75

1,352.00

- Möùc löông cô baûn:

1,444.60

1,537.60

1,782.50

C02

- Heä soá:
- Möùc löông cô baûn:
3. Keá toaùn tröôûng

1

C01

- Heä soá:
2. Phoù Giaùm ñoác,

Baûng heä soá, möùc löông

C02

- Heä soá:

4.32

4.60

4.90

5.72

1,339.20

- Möùc löông cô baûn:

1,426.00

1,519.00

1,773.20

1.Baûng löông Vieân chöùc chuyeân moân, nghieäp vuï, thöøa haønh, phuïc vuï:
Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng
Chöùc danh coâng vieäc
1. Chuyeân vieân, kyõ sö

Maõ
soá

2.50

- Möùc löông cô baûn:

- Möùc löông cô baûn:

2.74

775.00

849.40

1.70

1.88

527.00

- Möùc löông cô baûn:
- Heä soá:

2

3

4

5

6

7

8

582.80

1.30

1.39

403.00

430.90

2.98
923.80

3.23

3.48

3.73

3.98

4.23

1,001.30

1,078.80

1,156.30

1,233.80

1,311.30

2.12

2.24

2.36

2.48

2.60

D04

- Heä soá:
3. Nhaân vieân trình ñoä sô caáp

1

D03

- Heä soá:
2. Caùn söï, kyõ thuaät vieân

Baûng heä soá, möùc löông

2.00
620.00

657.20

694.40

731.60

768.80

806.00

D05
1.48
458.80

1.57
486.70

1.66
514.60

1.75
542.50

1.76
545.60

COÂNG TY TNHH ABC
GIAÙM ÑOÁC

1.85
573.50

Teân ñôn vò :
Ñòa chæ :
Ñieän thoaïi :

Fax :

PHUÏ CAÁP LÖÔNG
I.

MÖÙC LÖÔNG TOÁI THIEÅU:
Möùc löông toái thieåu doanh nghieäp aùp duïng laø: 310.000ñ/thaùng

II.

CAÙC LOAÏI PHUÏ CAÁP LÖÔNG
Ñôn vò tính: ñoàng
Chöùc danh coâng vieäc

HEÄ SOÁ, MÖÙC PHUÏ CAÁP
Tyû leä

Möùc phuï caáp

1. Tröôûng phoøng & töông ñöông

0.30

93,000

2. Phoù tröôûng phoøng & töông ñöông

0.20

62,000

COÂNG TY TNHH ABC
GIAÙM ÑOÁC

...
HEÄ THOÁNG THANG LÖÔNG BAÛNG LÖÔNG
Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng
Chöùc danh coâng vieäc
Baûng heä soá, möùc löông
1 2 3 4
C01
- Heä soá: 4.98 5.26 5.92 6.34
- Möùc löông cô baûn: 1,543.80 1,630.60 1,835.20 1,965.40
C02
- Heä soá: 4.36 4.66 4.96 5.75
- Möùc löông cô baûn: 1,352.00 1,444.60 1,537.60 1,782.50
C02
- Heä soá: 4.32 4.60 4.90 5.72
- Möùc löông cô baûn: 1,339.20 1,426.00 1,519.00 1,773.20
Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng
Chöùc danh coâng vieäc
Baûng heä soá, möùc löông
1 2 3 4 5 6 7 8
D03
- Heä soá: 2.50 2.74 2.98 3.23 3.48 3.73 3.98 4.23
- Möùc löông cô baûn: 775.00 849.40 923.80 1,001.30 1,078.80 1,156.30 1,233.80 1,311.30
D04
- Heä soá: 1.70 1.88 2.00 2.12 2.24 2.36 2.48 2.60
- Möùc löông cô baûn: 527.00 582.80 620.00 657.20 694.40 731.60 768.80 806.00
D05
- Heä soá: 1.30 1.39 1.48 1.57 1.66 1.75 1.76 1.85
- Möùc löông cô baûn: 403.00 430.90 458.80 486.70 514.60 542.50 545.60 573.50
COÂNG TY TNHH ABC
GIAÙM ÑOÁC
Teân ñôn vò :
Ñòa chæ :
Ñieän thoaïi : Fax :
I. MÖÙC LÖÔNG TOÁI THIEÅU:
Möùc löông toái thieåu doanh nghieäp aùp duïng laø: 310.000ñ/thaùng
II. HEÄ THOÁNG THANG LÖÔNG, BAÛNG LÖÔNG
1.Baûng löông Chöùc vuï Quaûn Lyù Doanh nghieäp:
Maõ
soá
1. Giaùm ñoác
2. Phoù Giaùm ñoác,
3. Keá toaùn tröôûng
1.Baûng löông Vieân chöùc chuyeân moân, nghieäp vuï, thöøa haønh, phuïc vuï:
Maõ
soá
1. Chuyeân vieân, kyõ sö
2. Caùn söï, kyõ thuaät vieân
3. Nhaân vieân trình ñoä sô caáp
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG - Trang 2
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 9 10 892