Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếu nổ mìn

Được đăng lên bởi kvc186
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C«ng ty cæ phÇn khai th¸c
chÕ biÕn kho¸ng s¶n h¶i d¬ng
Sè: ../HC
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Kinh M«n, ngµy …… th¸ng …… n¨m 201
Hé chiÕu khoan næ m×n
(§îc lËp tríc 1/2 ngµy theo híng dÉn cña phßng ban chuyªn m«n)
Ngµy …… / …… / 201 Sè bóa khoan lµm viÖc: …… bóa.
Thêi gian lµm viÖc: …… giê, tuyÕn khai th¸c: ………………………………………...
Nói: ………………..….... §éi ………….……………………………………...............
I. S¬ ®å bè trÝ lç khoan theo thùc tr¹ng ®Þa h×nh
Ngêi thi c«ng
ký nhËn
Hộ chiếu nổ mìn - Trang 2
Hộ chiếu nổ mìn - Người đăng: kvc186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hộ chiếu nổ mìn 9 10 938