Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục
II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt
Nam
Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ
quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những
thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:
2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:
5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định
hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu đó phù
hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:
6. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:
7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cường nguồn giống
sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:
9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận
hoặc dẫn xuất khác):
10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp
thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin:

...
Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục
II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt
Nam
Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho
quan thẩm quyền quy định tại các Điều 11 Điều 12 Nghị đnh này những
thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của trại:
2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:
5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định
hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu đó phù
hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:
6. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:
7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
8. Bản đánh giá nhu cầu nguồn cung cấp mẫu vật để tăng ờng nguồn giống
sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:
9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, ơng, huyết thanh, các bộ phận
hoặc dẫn xuất khác):
10. tả sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp
thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin:
Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã 9 10 516