Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đề xuất mương thuỷ lợi miền núi

Được đăng lên bởi Gadenr SU
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
®éc lËp- tù do- h¹nh phóc
(B¶n chÝnh)

Hå s¬ ®Ò xuÊt

C«ng tr×nh: thñy lîi khau só, x· hng thÞnh,
huyÖn b¶o l¹c, tØnh Cao B»ng

KÝnh göi: ñy ban nh©n d©n huyÖn B¶o L¹c
Nhµ thÇu: Hîp t¸c x· toµn ph¸t

§Þa chØ: Khu 3 thÞ trÊn b¶o l¹c, huyÖn B¶o l¹c, tØnh Cao B»ng

B¶o L¹c, th¸ng 9 n¨m 2010

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
®éc lËp- tù do- h¹nh phóc
(B¶n chôp)

Hå s¬ ®Ò xuÊt

C«ng tr×nh: thñy lîi khau só, x· hng thÞnh,
huyÖn b¶o l¹c, tØnh Cao B»ng

KÝnh göi: ñy ban nh©n d©n huyÖn B¶o L¹c
Nhµ thÇu: Hîp t¸c x· toµn ph¸t

§Þa chØ: Khu 3 thÞ trÊn b¶o l¹c, huyÖn B¶o l¹c, tØnh Cao B»ng

B¶o L¹c, th¸ng 9 n¨m 2010

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

®¬n ®Ò xuÊt chØ ®Þnh thÇu
B¶o L¹c, ngµy

th¸ng 9 n¨m 2010

KÝnh göi: uû ban nh©n d©n huyÖn b¶o l¹c
Sau khi nghiªn cøu Hå s¬ yªu cÇu mµ chóng t«i ®· nhËn ®îc, chóng t«i Hîp t¸c x·
Toµn Ph¸t cam kÕt thùc hiÖn gãi thÇu c«ng tr×nh: Thñy lîi Khau Só x· Hng ThÞnh, huyện
Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng theo ®óng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu víi tæng sè tiÒn lµ:
1.603.728.000 ®ång.
(B»ng ch÷: Mét tû s¸u tr¨m linh ba triÖu b¶y tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n ®ång). Cïng víi
biÓu gi¸ kÌm theo. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµ 8 th¸ng
NÕu Hå s¬ ®Ò xuÊt cña chóng t«i ®îc chÊp nhËn, chóng t«i sÏ thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o
®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång trong Hå s¬ yªu
cÇu
Hå s¬ ®Ò xuÊt nµy cã hiÖu lùc trong thêi gian 60 ngµy, kÓ tõ 14 giê 00 phót ngµy . . . .
th¸ng 9 n¨m 2010.
®¹i diÖn Nhµ thÇu

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Cam kÕt thùc hiÖn

khèi lîng do nh©n d©n ®ãng gãp
KÝnh göi: uû ban nh©n d©n huyÖn b¶o l¹c
Sau khi nghiªn cøu hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t, qua kh¶o s¸t thùc tÕ hiÖn trêng x©y
dùng c«ng tr×nh. C¨n cø kh¶ n¨ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu.
Chóng t«i Hîp t¸c x· Toµn Ph¸t cam kÕt sÏ ®¶m nhËn khèi lîng do nh©n d©n ®Þa ph¬ng ®ãng gãp ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña chñ ®Çu t.
B¶o L¹c ngµy
th¸ng 9 n¨m 2010
®¹i diÖn Nhµ thÇu

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Cam kÕt B¶o hµnh
KÝnh göi: uû ban nh©n d©n huyÖn b¶o l¹c
Sau khi nghiªn cøu hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t, qua kh¶o s¸t thùc tÕ hiÖn trêng x©y
dùng c«ng tr×nh. C¨n cø kh¶ n¨ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña liªn danh nhµ
thÇu.
Chóng t«i Hîp t¸c x· Toµn Ph¸t cam kÕt b¶o hµnh c«ng tr×nh theo ®óng yªu cÇu cña
hå s¬ yªu cÇu vµ chÊp nhËn kho¶n tiÒn gi÷ l¹i b¶o hµnh...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
®éc lËp- tù do- h¹nh phóc
(Bn chÝnh)
Hå s¬ ®Ò xuÊt
C«ng tr×nh: thñy lîi khau só, x· hng thÞnh,
huyÖn b¶o l¹c, tØnh Cao B»ng
KÝnh göi: ñy ban nh©n d©n huyÖn B¶o L¹c
Nhµ thÇu: Hîp t¸c x· toµn ph¸t
§Þa chØ: Khu 3 thÞ trÊn b¶o l¹c, huyÖn B¶o l¹c, tØnh Cao B»ng
B¶o L¹c, th¸ng 9 n¨m 2010
Hồ sơ đề xuất mương thuỷ lợi miền núi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ đề xuất mương thuỷ lợi miền núi - Người đăng: Gadenr SU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hồ sơ đề xuất mương thuỷ lợi miền núi 9 10 590