Ktl-icon-tai-lieu

Hóa đơn Giá trị gia tăng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành
TÊN CỤC THUẾ:................

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: 01AA/11P
Liên 1: Lưu
Số:
0000001
Ngày………tháng………năm 20.....
Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................Số tài khoản....................................
Điện thoại:.......................................................................................................................
Họ tên người mua hàng...................................................................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................
Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản....................................
ST
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
T
tính
1
2
3
4
5
6=4x5

Cộng tiền hàng:
..............................
Thuế suất GTGT: ........... % , Tiền thuế GTGT:
…………………..
Tổng cộng tiền thanh toán
…………………..
Số tiền viết bằng chữ: .........................................................................................................................
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3:.....

...
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành
(In tại Công ty in......., số thuế............)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3:.....
TÊN CỤC THUẾ:................
Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG hiệu: 01AA/11P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày………tháng………năm 20.....
Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................
số thuế:......................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................Số tài khoản....................................
Điện thoại:.......................................................................................................................
Họ tên người mua hàng...................................................................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................
số thuế:......................................................................................................................
Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản....................................
ST
T
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
Cộng tiền hàng: ..............................
Thuế suất GTGT: ........... % , Tiền thuế GTGT: …………………..
Tổng cộng tiền thanh toán …………………..
Số tiền viết bằng chữ: .........................................................................................................................
Người mua hàng
Người bán hàng
(Ký, ghi họ, tên)
(Ký, đóng dấu, ghi họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
Hóa đơn Giá trị gia tăng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa đơn Giá trị gia tăng 9 10 457