Ktl-icon-tai-lieu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY…

Được đăng lên bởi Phong Hjghai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐAI HOC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2013

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ NHÓM
ĐỀ TÀI
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CỦA CÔNG TY…
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục đề tài
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ & ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.1.3 Các chức năng cơ bản quản trị nguồn nhân lực
1.2 Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với công ty
1.2.1 Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2 Tác động đối với khả năng cạnh tranh và phát triển
1.2.3 Tác động đối với nguồn nhân lực
1.2.3.1 Hiện có
1.2.3.2 Khả năng tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3 Đào tạo nguồn nhân lực
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Xác định nhu cầu đào tạo
1.3.3 Xác định mục tiêu đào tạo
1.3.4 Xác định đối tượng đào tạo

1.3.5 Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo
1.3.6 Dự toán kinh phí đào tạo
1.3.7 Đánh giá kết quả đào tạo
1.4 Yêu cầu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4.1 Cải tiến cơ cấu nguồn nhân lực
1.4.2 Phát triển trình độ của nguồn nhân lực
1.4.3 Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.5.1 Mục tiêu và chiến lượt phát triển của công ty
1.5.2 Sản phẩm và xu thế sản phẩm
1.5.3 Nhân tố nguồn nhân lực
1.5.4 Cơ sở vật chất và công nghệ thiết bị
1.5.5 Nguồn lực tài chính
1.5.6 Bộ phận thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6 Những tồn tại và nguyên nhân của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.6.1 Tồn tại và nhân tố bên trong
1.6.1.1 Phân tích công việc
1.6.1.2 Đánh giá thực hiện công việc
1.6.1.3 Tổ chức và sử dụng lao động sau đào tạo
1.6.1.4 Thay đổi mục tiêu và chiến lượt phát triển
1.6.1.5 Cơ cấu tổ chức
1.6.2 Những nhân tố bên ngoài
1.5.3 Nhân tố nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL TẠI ĐƠN VỊ
2.1 Thông tin chung công ty ......
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh, thị trường và khách hàng
2.1.4 Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ và quy trình công nghệ
2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần đây
2.2 Phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
2.2.1 Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy

2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.2.3 ...
TRƯỜNG ĐAI HOC ĐÔNG Á
KHOA KINH TẾ - DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2013
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ NHÓM
ĐỀ TÀI
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CỦA CÔNG TY…
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục đề tài
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ & ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.1.3 Các chức năng cơ bản quản trị nguồn nhân lực
1.2 Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với công ty
1.2.1 Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2 Tác động đối với khả năng cạnh tranh và phát triển
1.2.3 Tác động đối với nguồn nhân lực
1.2.3.1 Hiện có
1.2.3.2 Khả năng tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3 Đào tạo nguồn nhân lực
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Xác định nhu cầu đào tạo
1.3.3 Xác định mục tiêu đào tạo
1.3.4 Xác định đối tượng đào tạo
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY… - Trang 2
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY… - Người đăng: Phong Hjghai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY… 9 10 445