Ktl-icon-tai-lieu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Được đăng lên bởi Tường Dung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ KHỐI CHÍNH QUYỀN
CHI BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ba Chẽ, ngày 19 tháng 5 năm 2014

BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Họ và tên: Nịnh Trọng Hiếu
Chức vụ Đảng: Đảng viên Chi bộ Nông nghiệp & PTNT.
Chức vụ chính quyền: Viên chức Trạm Bảo vệ thực vật Ba Chẽ.
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển
biến về nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết phụng sự Tổ quốc, phục
vụ nhân dân
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm trong công việc
được giao, không đùn đẩy cho tập thể cho người khác, luôn đổi mới sáng tạo trong
công việc để đạt hiệu quả cao nhất. Đối với Đảng hết lòng phục vụ tổ quốc, phục
vụ nhân dân, tôn trọng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
- Tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tích cực chống các biểu hiện quan liêu, tự tư tự lợi, không a dua, xu nịnh,
không kéo bè, kéo cánh, thẳng thắn trung thực trong công tác cũng như trong cuộc
sống hàng ngày.
- Về phục vụ nhân dân:Thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của nhà
nước. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đưa các chính sách, quan điểm của Đảng,
Nhà nước đến với nhân dân; gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây
phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa dân.
2. Về chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu, cần kiệm, liêm chính,
chí công vô tư
- Có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quyết tâm chống chủ
nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, cá
nhân, hữu danh vô thực, tham lam, lười biến, tham ô.
- Về nâng cao đạo đức công vụ: không tham nhũng, không hối lộ, không
nhận hối lộ.
- Sự đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; phát huy tính dân
chủ, nêu gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh.
- Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với
đồng nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây
dựng.
1

-Về đời tư có cuộc sống riêng trong sáng, giản dị.
3. Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ nêu
gương
- Nói phải đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không
được nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm.
- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.
- Gương mẫu trong xây dựng gia đình văn ...
ĐẢNG BỘ KHỐI CHÍNH QUYỀN
CHI BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ba Chẽ, ngày 19 tháng 5 năm 2014
BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014
Họ và tên: Nịnh Trọng Hiếu
Chức vụ Đảng: Đảng viên Chi bộ Nông nghiệp & PTNT.
Chức vụ chính quyền: Viên chức Trạm Bảo vệ thực vật Ba Chẽ.
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ sự chuyển
biến về nhận thức của bản thân, tôi tựy dựng bản đăng học tập làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết phụng s Tổ quốc, phục
vụ nhân dân
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chịu trách nhiệm trong công việc
được giao, không đùn đẩy cho tập thể cho người khác, luôn đổi mới sáng tạo trong
công việc đđạt hiệu quả cao nhất. Đối với Đảng hết lòng phục vụ tổ quốc, phục
vụ nhân dân, tôn trọng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
- Tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tích cực chống các biểu hiện quan liêu, tự t lợi, không a dua, xu nịnh,
không kéo bè, kéo cánh, thẳng thắn trung thực trong công tác cũng như trong cuộc
sống hàng ngày.
- Về phục v nhân dân:Thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của n
nước. Thực hiện tốt nghĩa vcông dân. Đưa các chính sách, quan điểm của Đảng,
Nhà nước đến với nhân dân; gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây
phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa dân.
2. Về chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu, cần kiệm, liêm chính,
chí công vô tư
- Có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quyết tâm chống chủ
nghĩa cá nhân, tư tưởnghội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo kéo cánh, cá
nhân, hữu danh vô thực, tham lam, lười biến, tham ô.
- Về nâng cao đạo đức công vụ: không tham nhũng, không hối lộ, không
nhận hối lộ.
- Sự đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng,quan, đơn vị; phát huy tính dân
chủ, nêu gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh.
- Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với
đồng nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, y
dựng.
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM - Trang 2
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM - Người đăng: Tường Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 9 10 917