Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho mượn tài sản

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN
Hôm nay, ngày...........tháng.........năm...........
Tại......................................................Chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên cho mượn)
Họ tên:....................................sinh năm:.................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................
CMND số:......................cấp ngày:....................Tại:.................................................
BÊN B (Bên đi mượn)
Họ tên:....................................sinh năm:.................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................
CMND số:......................cấp ngày:....................Tại:.................................................
Hai bên đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn với nội dung
và các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn………………………………...(Nêu tên tài sản và số
lượng).
- Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật: (Mô tả đặc điểm tài sản, tính năng sử dụng)
.............................................................................................
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là:……… ,
bắt đầu từ ngày..........................tháng......năm........... đến ngày........tháng.......năm...........
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho
bên B biết trước......................................ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như :
Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng
không đạt yêu cầu của mình.
Điều 3: Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
1. Nghĩa vụ của bên A
- Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.
- Lưu ý cho bên B những yêu cầu khi sử dụng tài sản (điều khiển xe phải có bằng lái chẳng
hạn), những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra (chẳng hạn khi sử dụng có thể gây cháy, nổ đối với
bình oxy…).
- Nêu rõ các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng…

2. Nghĩa vụ của bên B
- Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi trách
nhiệm về mất mát, hư hỏng xảy ra (nếu có), không tự ý làm thay đổi trạng thái ban đầu của tài sản
trong suốt thời gian mình mượn.
- Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN
Hôm nay, ngày...........tháng.........năm...........
Tại......................................................Chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên cho mượn)
Họ tên:....................................sinh năm:.................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................
CMND số:......................cấp ngày:....................Tại:.................................................
BÊN B (Bên đi mượn)
Họ tên:....................................sinh năm:.................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................
CMND số:......................cấp ngày:....................Tại:.................................................
Hai bên đã trao đổi, bàn bạc đi đến thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn với nội dung
và các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn………………………………...(Nêu tên tài sản và số
lượng).
- Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật: (Mô tả đặc điểm tài sản, tính năng sử dụng)
.............................................................................................
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là:……… ,
bắt đầu từ ngày..........................tháng......năm........... đến ngày........tháng.......năm...........
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho
bên B biết trước......................................ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như :
Bên B thể hoàn trả lại i sản bất cứ lúc nào khi không nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng
không đạt yêu cầu của mình.
Điều 3: Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
1. Nghĩa vụ của bên A
- Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.
- Lưu ý cho bên B những yêu cầu khi sử dụngi sản (điều khiển xe phải bằng lái chẳng
hạn), những khả năng nguy hiểm thể xảy ra (chẳng hạn khi sử dụng thể gây cháy, nổ đối với
bình oxy…).
- Nêu rõ các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng…
Hợp đồng cho mượn tài sản - Trang 2
Hợp đồng cho mượn tài sản - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng cho mượn tài sản 9 10 300