Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho thuê tài chính

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
(Hợp đồng không huỷ ngang)
Số:09-2366- 03565 /HĐCTTC
-

-

-

-

-

-

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc
hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua
ngày 14/06/2005.
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng
Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và
hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt nam và Nghị định số
65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ qui định về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/05/2001 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Ngân hàng Nhà
nước về hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP
ngày 2/05/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước
về hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác
cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/05/2001
và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007
V/v hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài
chính;
Căn cứ ...............

Hôm nay, ngày 30/09/2009 tại
chính .................................chúng tôi gồm:

trụ

sở

1- BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
Tên: CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Địa chỉ:
Điện thoại:
Tài khoản số
Mở tại:
Mã số thuế:
Đại diện:
Ông
2- BÊN THUÊ (BÊN B)
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Tài khoản số:
Mở tại: Ngân hàng

.

Công

ty

cho

thuê

tài

Fax:

Chức vụ: Giám đốc

Trang 1/10

Mã số thuế:
Đại diện:

Chức vụ:

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng cho thuê tài chính (Sau đây gọi tắt là Hợp
đồng) với các điều khoản như sau:
Điều 1: TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH, MỤC ĐÍCH VÀ ĐỊA ĐIỂM SỬ DỤNG
Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A tài sản thuê tài chính dưới
đây:
1.1. Mô tả tài sản thuê tài chính: tên, đặc tính kỹ thuật, số lượng, chất lượng...
Tên tài sản thuê,
Số
Đơn giá
Thành tiền
STT
đặc tính kỹ thuật
lượng
(USD)
(USD)
1
Tổng cộng

1.2. Mục đích sử dụng: Phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Địa điểm sử dụng:
Điều 2: BÊN CUNG ỨNG TÀI SẢN
Tên
Địa chỉ
:
Điện thoại :
FAX:
Đại diện
: Bà
Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế :
Số tài khoản : ..........................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
(Hợp đồng không huỷ ngang)
Số:09-2366- 03565 /HĐCTTC
- Căn cứ B luật dân sự của nước cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc
hội ớc cộng h hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua
ngày 14/06/2005.
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng
- Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và
hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt nam Nghị định số
65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ qui định về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/05/2001 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;
- Căn cứ Thông số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Ngân hàng Nhà
nước về hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP
ngày 2/05/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ;
- Căn cứ Thông số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước
về hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính dịch vụ ủy thác
cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/05/2001
và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ;
- Căn c Thông tư liên tịch s 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007
V/v hướng dẫn thu hồi xử i sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài
chính;
- Căn cứ ...............
-
Hôm nay, ngày 30/09/2009 tại trụ sở Công ty cho thuê tài
chính .................................chúng tôi gồm:
1- BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
Tên: CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH -
Địa chỉ: Điện thoại: Fax:
Tài khoản số
Mở tại:
Mã số thuế: Đại diện: Ông Chức vụ: Giám đốc
2- BÊN THUÊ (BÊN B)
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
T i kho n s : à
M t i: Ngân h ng à
. Trang 1/10
Hợp đồng cho thuê tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng cho thuê tài chính - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hợp đồng cho thuê tài chính 9 10 535