Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên chuyển nhượng (Bên A)
Họ và tên/Tên tổ chức:...................................................................................
(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền

bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại
diện ký hợp đồng)
Là:.................................................................................................................

(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng;
Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho đồng chủ sở hữu, người đại
diện cho các đồng thừa kế)
Sinh ngày……..tháng………năm…………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.........................................................
Cấp ngày………...tháng………năm………..tại........................................................

(Đối với tổ chức)
Số CMND/Hộ chiếu:.........................................................................................
Cấp ngày………..tháng………năm………..tại.........................................................
Quốc tịch:.......................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:........................................
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B)
Họ và tên/Tên tổ chức:...................................................................................

Là:.................................................................................................................
Sinh ngày……..tháng………năm……………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.........................................................
Cấp ngày………...tháng………năm………..tại........................................................

(Đối với tổ chức)
Số CMND/Hộ chiếu:.........................................................................................
Cấp ngày………..tháng………năm………..tại.........................................................
Quốc tịch:............................................................................................
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN
Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên chuyển nhượng (Bên A)
Họ và tên/Tên tổ chức:...................................................................................
(
Trong trường hợp đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền
bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại
diện ký hợp đồng)
Là:.................................................................................................................
(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng;
Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho đồng chủ sở hữu, người đại
diện cho các đồng thừa kế)
Sinh ngày……..tháng………năm…………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.........................................................
Cấp ngày………...tháng………năm………..tại........................................................
(Đối với tổ chức)
Số CMND/Hộ chiếu:.........................................................................................
Cấp ngày………..tháng………năm………..tại.........................................................
Quốc tịch:.......................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:........................................
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B)
Họ và tên/Tên tổ chức:...................................................................................
Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan - Trang 2
Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan 9 10 404