Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
Số:......./............
- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
- Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng
tài nguyên Internet;
- Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet
của Công ty ...
Hôm nay, ngày...../...../200.... Chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):
Người đại diện:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Địa chỉ viết hóa đơn TC:
Điện thoại:

Fax:

Số tài khoản:

Mở tại ngân hàng:

Mã số thuế:
Email:
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):
Người
diện:

đại

Chức vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Số Fax:

Số tài khoản:

Mở tại
hàng:

ngân

Mã số thuế:
Email:

Website:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho bên A (các) tên miền sau: (ghi chữ in hoa)
STT

Tên miền

Số năm duy trì

1

năm

2

năm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản
phí sau:
STT

Khoản mục

Đơn giá
(VNĐ)

Số lượng

Thời gian

Phí đăng ký và duy trì tên 160.000đ/tên ....tên miền
miền cấp 1
miền/năm
01
tenban.com,.net,.org
(chưa bao gồm VAT)

.....năm

Phí đăng ký và duy trì tên 1000.000đ/tên
miền cấp 2
miền/năm
02 tenban.COM.VN
Phí đăng ký và duy trì tên 1.150.000đ/tên
miền cấp tenban.VN
miền/năm

.....tên
miền

.....năm

.....tên
miền

.....năm

Thành
tiền
(VNĐ)

Tổng tiền
Tổng tiền bằng chữ
2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên B đã thực
hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.
2.3.Hình thức thanh toán:
 Trực tiếp tại địa chỉ bên A
khoản

 Trực tiếp tại địa chỉ bên B

 Chuyển

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A
trong bản khai đăng ký tên miền kèm theo hợp đồng này.
3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tên miền trái với quy định của
nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong
hợp đồng này.
3.3. Thanh toán đầy đủ chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều 2 của
hợp đồng này.
3.4 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách
nhiệm khi tên miền bị mất do ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
Số:......./............
- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
- Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng
tài nguyên Internet;
- Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng khả năng cung cấp dịch vụ Internet
của Công ty ...
Hôm nay, ngày...../...../200.... Chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):
Người đại diện:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Địa chỉ viết hóa đơn TC:
Điện thoại: Fax:
Số tài khoản: Mở tại ngân hàng:
Mã số thuế:
Email:
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):
Người đại
diện:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Số Fax:
Số tài khoản: Mở tại ngân
hàng:
Mã số thuế:
Email: Website:
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:
Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền - Trang 2
Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền 9 10 628