Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sè:……../H§TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số
02/TTĐĐ

................, ngày … tháng … năm…

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
1. Bên cung cấp thông tin đất đai :
1.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc .................................................................
1.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................
1.3. Điện thoại:.......................................................................................................................
1.4. Người đại diện:
Họ và tên:........................................................................................................................
Chức vụ:..........................................................................................................................
2. Bên yêu cầu cung cấp thông tin đất đai :
2.1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: .........................................................
.................................................................................................................................................
2.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................
2.3. Điện thoại:.......................................................................................................................
3. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung cấp thông tin đất đai như sau:
3.1. Nội dung thông tin đất đai cung cấp:…………………………………………………..
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3.2. Thời gian thực hiện:……….….ngày, kể từ ngày ...... tháng…… năm ………………
3.3. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua
bưu điện): .......................................................................................................................

3.4. Tiền trả cho việc cung cấp thông tin là:…………………………………………đồng
(Bằng chữ:.............................................................................................................
sè:……../H§TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số
02/TTĐĐ
................, ngày … tháng … năm…
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
1. Bên cung cấp thông tin đất đai :
1.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc .................................................................
1.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................
1.3. Điện thoại:.......................................................................................................................
1.4. Người đại diện:
Họ và tên:........................................................................................................................
Chức vụ:..........................................................................................................................
2. Bên yêu cầu cung cấp thông tin đất đai :
2.1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: .........................................................
.................................................................................................................................................
2.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................
2.3. Điện thoại:.......................................................................................................................
3. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung cấp thông tin đất đai như sau:
3.1. Nội dung thông tin đất đai cung cấp:…………………………………………………..
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3.2. Thời gian thực hiện:……….….ngày, kể từ ngày ...... tháng…… năm ………………
3.3. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua
bưu điện): .......................................................................................................................
3.4. Tiền trả cho việc cung cấp thông tin là:…………………………………………đồng
(Bằng chữ:............................................................................................................................)
Trong đó: Tiền sử dụng thông tin là: ………..………………………….đồng;
Tiền dịch vụ cung cấp thông tin là:…………………………..đồng.
3.5. Số tiền đặt trước: ...................................................................................đồng
3.6. Thoả thuận khác:……………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Hợp đồng này lập tại …………………..............., ngày…..tháng…..năm ...….; gồm
02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
Đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
(Ký tên, đóng dấu)
Bên yêu cầu cung cấp thông tin
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,
ghi họ tên đối với cá nhân )
Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai 9 10 500