Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------***-----------

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN TẠI
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số:
Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Thông tư số 126 /2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
việc thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển
công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung
Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định
187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành
công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số............. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch chứng khoán.........;
Căn cứ Quyết định ...../QĐ-UBCK ngày ................................của Ủy Ban Chúng khoán Nhà
nước về việc ban hành Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán;
Căn cứ Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá của.............
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày

tháng

năm 200

tại

Chúng tôi gồm:
Bên A: TTGDCK
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Tài khoản số:

tại

Người đại diện:
Chức vụ:
Bên B: Công ty Chứng khoán (đại lý đấu giá)

Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Tài khoản số:

Tại

Người đại diện:
Chức vụ:
Sau khi thoả thuận, hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng theo các điều khoản sau đây:
Điều 1: Đối tượng và nội dung của Hợp đồng
1.1 Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiêp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
1.2 Nội dung thực hiện dịch vụ bán đấu giá cổ phần bao gồm:
Tổ chức thực hiện đợt bán đấu giá theo quy định tại Thông tư số 126 /2004/TT-BTC; Thông
tư 95/2006/TT-BTC; Quy trình bán đấu giá cổ phần qua Trung tâm GDCK ban hành kèm
theo Quyết định số .............../QĐ-UBCKNN của Chủ tịch UBCKNN ngày ............... . và Quy
chế đấu giá bán cổ phần;
Điều 2: Thông tin cổ phần chào bán
2.1. Tên cổ phần:
2.2. Loại cổ phần:
2.3. Mệnh giá mỗi cổ phần:
2.4. Số lượng cổ phần chào bán:
Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
3.1 Đại lý đấu giá được nhận phí cố định và phí tăng thêm:
-

Mức phí cố định: 1.000.000đ/cuộc đấu giá

-

Mức phí tăng thêm: tỷ lệ với khối lượng cổ phần đăng ký qua đại lý. Cụ thể:

Tổ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------***-----------
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN TẠI
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số:
Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 m 2005 của Quốc hội
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn c Thông s 126 /2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn v
việc thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển
công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung
Thông 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định
187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành
công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số............. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch chứng khoán.........;
Căn cứ Quyết định ...../QĐ-UBCK ngày ................................của Ủy Ban Chúng khoán Nhà
nước về việc ban hành Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán;
Căn cứ Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá của.............
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 200 tại
Chúng tôi gồm:
Bên A: TTGDCK
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tài khoản số: tại
Người đại diện:
Chức vụ:
Bên B: Công ty Chứng khoán (đại lý đấu giá)
Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán - Trang 2
Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán 9 10 619