Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
(Số ………………………….)
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập ngày …
tháng … năm … tại ………………………… giữa các Bên sau đây:
(1) Khách hàng:
Họ và tên: ……………………............................................. Giới tính: .....................................
Ngày sinh: ……………………… Nơi sinh: ..............................................................................
Số chứng minh thư/ Hộ chiếu: ….....….. Ngày cấp ……….. Nơi cấp ......................................
Quốc tịch: …………........................... Cư trú tại Việt Nam: Có/Không ..................................
Số an sinh xã hội (dành cho Ngoại kiều):.................................................................................. .
Địa chỉ nơi ở: ................................................................................................................……….
Nơi công tác:..............................................................................................................................
Điện thoại cơ quan: ………………….. Fax: …………………………. Email .........................
Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại CTCK: ........................................................................
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch tại CTCK …….. Số …………… Ngày ............................
Số tài khoản mở tại Ngân hàng A: ...........................................................................................
Và
(2) Công ty chứng khoán:
Tên công ty: …………………………………………………………………………………..
Trụ sở chính: …………………..……………………………………………………………..
Điện thoại: ……………… Fax: ……………………………………………………………..
Website: ……………………………………………………………………………………….
Giấy
CNĐKKD
ngày ........................

số

………………………….

do

……………………

cấp

Giấy phép HĐKDCK số ……………………. do UBCKNN cấp ngày ...................................
Người đại diện ………………………… Chức vụ ..............................................................

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng này
với các điều kiện và điều khoản dưới đây:
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Giao dịch trực tuyến ……………………………………………………………………
Dịch vụ giao dịch trực tuyến ………………….……………………………………….
Các thuật ngữ khác cần giải thích cho khách hàng được rõ
Điều 2. Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến
Điều kiện đối với khách hàng: thanh toán phí dịch vụ, ….
Điều kiện đối với công ty chứng khoán: phải có đủ hệ thống có sở, đội ngũ nhân viên chuyên
môn, …..
Điều 3. Phí dịch vụ
Bảng phí dịch vụ theo các cấp ...
HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
(Số ………………………….)
Hợp đồng đăng giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi Hợp đồng”) được lập ngày
tháng … năm … tại ………………………… giữa các Bên sau đây:
(1) Khách hàng:
Họ và tên: ……………………............................................. Giới tính: .....................................
Ngày sinh: ……………………… Nơi sinh: ..............................................................................
Số chứng minh thư/ Hộ chiếu: ….....….. Ngày cấp ……….. Nơi cấp ......................................
Quốc tịch: …………........................... Cư trú tại Việt Nam: Có/Không ..................................
Số an sinh xã hội (dành cho Ngoại kiều):.................................................................................. .
Địa chỉ nơi ở: ................................................................................................................……….
Nơi công tác:..............................................................................................................................
Điện thoại cơ quan: ………………….. Fax: …………………………. Email .........................
Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại CTCK: ........................................................................
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch tại CTCK …….. Số …………… Ngày ............................
Số tài khoản mở tại Ngân hàng A: ...........................................................................................
(2) Công ty chứng khoán:
Tên công ty: …………………………………………………………………………………..
Trụ sở chính: …………………..……………………………………………………………..
Điện thoại: ……………… Fax: ……………………………………………………………..
Website: ……………………………………………………………………………………….
Giấy CNĐKKD số …………………………. do …………………… cấp
ngày ........................
Giấy phép HĐKDCK số ……………………. do UBCKNN cấp ngày ...................................
Người đại diện ………………………… Chức vụ ..............................................................
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến - Trang 2
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến 9 10 930