Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Số: [SO HD]/HĐQC

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định [SO NGHI DINH]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.
- Căn cứ [VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CẤP CÁC NGÀNH)
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ QUẢNG CÁO
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những
nội dung và điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc

Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo [TEN HÀNG HÓA, SẢN
PHẨM, DỊCH VỤ) bằng hình thức [HÌNH THỨC: QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ, CHỤP
ẢNH, VẼ].
Nội dung: Được hai bên thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp
luật hiện hành.

Chi tiết quảng cáo: Phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng.
Điều 2: Phương thức, phương tiện quảng cáo
1 – Phương thức: Yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh,
biểu tượng, âm thanh, lời nói… có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.
2 – Phương tiện: Yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích,
bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình…
Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
1 – Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: [SO TIEN] đồng (viết bằng chữ).
Trong đó bao gồm:
- Phí dịch vụ quảng cáo là: [SO TIEN] đồng
- Chi phí về nguyên, vật liệu là: [SO TIEN] đồng
- Các chi phí khác (nếu có) là: [SO TIEN] đồng
2 – Bên A thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức
(CHUYỂN KHOẢN, TIỀN MẶT] và được chia ra làm lần.
Lần thứ nhất: [SO TIEN]
Lần thứ hai: [SO TIEN]
Điều 4: Quyền và mghĩa vụ của bên A
- B...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Số: [SO HD]/HĐQC
- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định [SO NGHI DINH]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.
- Căn cứ [VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CẤP CÁC NGÀNH)
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ QUẢNG CÁO
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý hợp đồng quảng cáo với những
nội dung và điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc
Hình thức
: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo [TEN HÀNG HÓA, SẢN
PHẨM, DỊCH VỤ) bằng hình thức [HÌNH THỨC: QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ, CHỤP
ẢNH, VẼ].
Nội dung
: Được hai bên thỏa thuận phụ lục đính kèm phù hợp với pháp
luật hiện hành.
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại - Trang 2
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại 9 10 19