Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng giao khoán

Được đăng lên bởi Thảo Lê Phương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 18/HĐKT/2011
V/v: Bảo dưỡng nhà trạm BTS và cột Anten tại Quảng Ninh
I. Các căn cứ để ký hợp hợp đồng:
- Căn cứ bộ luật dân sự số 33 – 2005/QH11 ban hành ngaỳ 27/06/2005.
- Căn cứ vào bộ luật dân sự số 16- 2003/QH ban hành ngày 10/12/2003
- Căn cứ thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong
hoạt động xây dựng..
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.
II. Các bên ký hợp đồng:
Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2011. Chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG TIN HỌC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 15A, ngõ 461/42, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại : 04 - 38689440

Fax: 04 - 38689440

Số tài khoản: 1508201012000 tại NHNN & PTNT chi nhánh Tam Trinh.
Mã số thuê: 0101871234
Người đại diện: Ông NGUYỄN VĂN THẮNG Chức vụ: Giám đốc
BÊN B: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALPHA NETWORKS
Địa chỉ : Km25 Láng Hòa Lạc - Đồng Kho - Đồng Trúc – Thạch Thất – Hà Nội
Điện thoại : 04-36400659

Fax: 04-36400659

Số tài khoản: 103.2134.4140.013
Mở tại: Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Khương Mai
Mã số thuê: 0102441814
Người đại diện: Ông DƯƠNG CÔNG CHUNG

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng bảo dưỡng nhà trạm BTS và cột Anten với nội dung
và các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
Bên A giao cho bên B thực hiện:
Hạng mục công việc Bảo dưỡng cột anten:
- Làm sạch bề mặt giằng cột, thân cột.

- Làm sạch bề mặt cầu cáp.
- Sơn lại giằng cột, thân cột.
- Làm sạch bẩn tại vị trí các mố neo, tang đơ, bulông
- Bôi mỡ tăng đơ, bulông móng cột và thân cột.
- Thay cáp co tầng 3, ( những đoạn cáp đã rỉ han và võng < 100m) và bôi mỡ toàn bộ cáp co.
- Căng lại toàn bộ cáp co.
- Bổ sung lại những bulong có 01 êcu trên cột
- Kiểm tra hệ thống điện, cảnh báo và sửa lại khi bị hỏng
- Kiểm tra hệ thống tiếp địa, vị trí nào bị rỉ thì làm sạch và bổ sung mỡ bôi
Hạng mục công việc bảo dưỡng nhà trạm:
- Làm sạch bả tường, bả matit và lăn sơn lại toàn bộ tường và trần trong phòng máy.
- Thay bóng đèn bị hỏng
- Láng xi măng chống thấm trần phòng máy dày 3cm.
ĐIỀU 2: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT, THỜI GIAN THỰC HIỆN:
- Yêu cầu chất lượng kỹ thuật: Phải đảm bảo dung quy trình, kỹ thuật bảo dưỡng cột, đồng thời
đảm bảo tính thẩm mỹ.
- Thời gian hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
3.1 Giá trị củ...

 

!"#$%

&'(Bảo dưỡng nhà trạm BTS và cột Anten tại Quảng Ninh
)*+,-./011-23(
- Căn cứ b lut dân s số 33 – 2005/QH11 ban hành ngaỳ 27/06/2005.
- Căn cứ vào b lut dân s số 16- 2003/QH ban hành ngày 10/12/2003
- Căn cứ thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của B xây dng hướng dẫn hợp đồng trong
hoạt đng xây dng..
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.
)*45/01-23(
Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2011. Chúng tôi gồm:
67(89:";<=;><?8@
ABCDEFGHI:Số 15A, ngõ 461/42, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN
JKDJ : 04 - 38689440 LBM: 04 - 38689440
NODPJ/Q:RSTUVTRTRVTTTDJW"J*BXEJ)
YGODZ[: 0101871234
3\]J-JJK( Ông >9?^_,'F: Giám đốc
676(89`ab>cd"ef`$N
ABC :Km25 Láng Hòa Lạc - Đồng Kho - Đồng Trúc – Thạch Thất – Hà Nội
JKDJ : 04-36400659 LBM: 04-36400659
NODPJ/Q:RTg)VRgh)hRhT)TRg
HDJ(3iP3"/jD\k3JKDBXlJ*$\k3BJ
YGODZ[:0102441814
3\]J-JJK: Ông m<n8> ,'F: Giám đốc
!"#$%&'()*+,'-./,0-$
,'1 2#"%3
o>R(m>!"#(
+.##+45
)*67,5+"#$%&-/
89'*3)2*:;-<=->
Hợp đồng giao khoán - Trang 2
Hợp đồng giao khoán - Người đăng: Thảo Lê Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng giao khoán 9 10 602