Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đông góp vốn

Được đăng lên bởi caophipha-pc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 23/HĐGV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
Hôm nay, ngày …. tháng …., năm 2011 chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
Bà
: Nguyễn Thị Kim Dung
Sinh năm: 1959
CMND số : 225237817 Ngày cấp: 17/03/2004 Nơi cấp: CA Khánh Hòa.
Địa chỉ thường trú: Yên Hòa 1, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (2):
Công ty TNHH SX TM DV Minh Tuấn
Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng.
Đăng ký KD số: 4201042399 ngày cấp: 04/06/2009 nơi cấp: Sở KH-ĐT KH.
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Quốc lộ 1, thôn Tân Quý, xã Cam Thánh Bắc, huyện
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Tên người đại diện theo pháp luật: TRỊNH MINH TUẤN
CMND số : 225006161 Ngày cấp: 16/04/2008 Nơi cấp: CA Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú: 159/1 Yên Hòa 1, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh
Hòa.
Để thuận tiện trong công việc mở rộng kinh doanh của Bên B trong thời gian tới, các
bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tiền theo các thoả thuận sau đây:
Số tiền góp vốn: 1.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)
Mục đích góp vốn kinh doanh
Phương thức chia lợi nhuận: Bên A sẽ được nhận phần lợi nhuận tương ứng (tính
từ ngày nộp tiền góp vốn). Tỷ lệ lợi nhuận được chia tính theo tỷ lệ % vốn góp vào kế
hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
Ngoài ra bên B không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí phát sinh
nào khác trên số tiền góp vốn của bên A.
ĐIỀU 1
GIÁ TRỊ VỐN GÓP
Giá trị vốn góp của Hợp đồng này là: 1.000.000.000 đồng.
(bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).
ĐIỀU 2
THỜI HẠN GÓP VỐN
Thời hạn góp vốn bằng số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 12 tháng tính từ
ngày nộp tiền góp vốn.

ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
1

Mục đích góp vốn bằng tiền mặt nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: kinh doanh

ĐIỀU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường
hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;
1.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
Hôm nay, ngày …. tháng …., năm 2011 chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
: Nguyễn Thị Kim Dung Sinh năm: 1959
CMND số : 225237817 Ngày cấp: 17/03/2004 Nơi cấp: CA Khánh Hòa.
Địa chỉ thường trú: Yên Hòa 1, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (2):
Công ty TNHH SX TM DV Minh Tuấn
Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng.
Đăng ký KD số: 4201042399 ngày cấp: 04/06/2009 nơi cấp: Sở KH-ĐT KH.
Địa chỉ đăngkinh doanh: Quốc lộ 1, thôn Tân Quý, Cam Thánh Bắc, huyện
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Tên người đại diện theo pháp luật: TRỊNH MINH TUẤN
CMND số : 225006161 Ngày cấp: 16/04/2008 Nơi cấp: CA Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú: 159/1 Yên Hòa 1, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh
Hòa.
Để thuận tiện trong công việc mở rộng kinh doanh của Bên B trong thời gian tới, các
bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tiền theo các thoả thuận sau đây:
Số tiền góp vốn: 1.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)
Mục đích góp vốn kinh doanh
Phương thức chia lợi nhuận: Bên A sẽ được nhận phần lợi nhuận tương ứng (tính
từ ngày nộp tiền góp vốn). Tỷ lệ lợi nhuận được chia tính theo tỷ l % vốn góp vào kế
hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
Ngoài ra bên B không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí phát sinh
nào khác trên số tiền góp vốn của bên A.
ĐIỀU 1
GIÁ TRỊ VỐN GÓP
Giá trị vốn góp của Hợp đồng này là
: 1.000.000.000 đồng.
(bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).
ĐIỀU 2
THỜI HẠN GÓP VỐN
Thời hạn góp vốn bằng số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 12 tháng tính từ
ngày nộp tiền góp vốn.
ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
1
Mẫu số 23/HĐGV
Hợp đông góp vốn - Trang 2
Hợp đông góp vốn - Người đăng: caophipha-pc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đông góp vốn 9 10 79