Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng góp vốn

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 26-CC/GV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
T¹i Phòng Công Chứng số............thµnh phè Hå ChÝ Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công
chứng), chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông (Bà):................................................…………………………………………..
Sinh ngày………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................
Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
: ..............................................................................................……………………..
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chøng minh nh©n d©n sè:........................cÊp ngµy....................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: .........................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ....................................................................
Mẫu số 26-CC/GV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
T¹i Phòng Công Chứng số............thµnh phè ChÝ Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công
chứng), chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông ():................................................…………………………………………..
Sinh ngày………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................
Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
: ..............................................................................................……………………..
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chøng minh nh©n d©n sè:........................cÊp ngµy....................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: .........................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1
Hợp đồng góp vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng góp vốn - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp đồng góp vốn 9 10 609