Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN

Được đăng lên bởi hung-pham-tan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
---o0o---

HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN
Số:

- 2013/HD/ST

-

Căn cứ Luật Thương mại được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 14/06/2005, ban hành ngày 27/06/2005.
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy
định về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi
hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ..
- Căn cứ vào khả năng sản xuất và nhu cầu sử dụng của hai bên.
Hôm nay, ngày

tháng

năm

, hai bên chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN IN: CÔNG TY TNHH SONG TẠO (Gọi tắt là Bên A)
Mã số thuế : 0301943985
Địa chỉ
: 23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 38216690
Fax: (08) 38217368
Tài khoản : 0511003717214 - Ngân hàng Vietcombank - CN Quận 5
Do Ông
: HUỲNH ANH TÚ
Chức vụ : P. Giám Đốc, Theo Giấy Ủy Quyền số 02/2009/UQ ngày 12/5/2009.
BÊN ĐẶT IN: ………………………………………………..….. (Gọi tắt là Bên B)
Mã số thuế: ………………………………………………
Địa chỉ
………………………………………………………………………………………
Điện thoại : ……………………………………………… Fax: …………………………
Tài khoản :
………………………………………………………………………………………………
……………
Do Ông/ Bà : …………………………………………………………..
Chức vụ :
……………………………………………………………………………………………
………………
Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản
như sau:
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Bên B đồng ý giao và Bên A đồng ý nhận thực hiện việc in Hóa đơn đặt in cho Bên B,
cụ thể như sau:
Stt
01

Tên sản phẩm
- Tên hóa đơn:

Quy cách

Số lượng
(cuốn)

Đơn giá
(VND)

Theo bảng báo giá

- Mẫu số:
- Ký hiệu:
- Từ số: ………… đến số:
…………
Cộng tiền hàng
Thuế suất 10%
Tổng cộng tiền thanh toán

Thành tiền
(VND)

Trị giá hợp đồng viết bằng chữ:
Ðiều 2: THỜI GIAN VÀ ÐỊA ÐIỂM GIAO HÀNG

-

Giao hàng trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng, thực hiện thanh toán tại
Điều 3 của Hợp đồng này và ngày Bên B đã phê duyệt mẫu thiết kế.
Bên B nhận hàng tại chi nhánh đã đặt hàng.

Ðiều 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Bên B thanh toán cho Bên A 100% trị giá Hợp đồng sau khi Hợp đồng được ký kết giữa
hai Bên. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
- Đảm bảo thực hiện in đúng mẫu, màu sắc, chất lượng, số lượng theo yêu cầu đặt in
của Bên B theo Điều 1 của Hợp đồng.
- Giao hàng hóa đúng tiêu chuẩn chất lượng cho...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
---o0o---
HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN
Số: - 2013/HD/ST
- n c Luật Tơng mại được Quốc Hội Nước Cộnga Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 14/06/2005, ban hành ngày 27/06/2005.
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định s 51/2010/NÐ-CP ngày 14 tháng 05 m 2010 của Chính phủ quy
định về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính ớng dẫn thi
hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ..
- Căn cứ vào khả năng sản xuất và nhu cầu sử dụng của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm , hai n chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN IN: CÔNG TY TNHH SONG TẠO (Gọi tắt là Bên A)
số thuế : 0301943985
Địa chỉ : 23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 38216690 Fax: (08) 38217368
Tài khoản : 0511003717214 - Ngân hàng Vietcombank - CN Quận 5
Do Ông : HUỲNH ANH
Chức vụ : P. Giám Đốc, Theo Giấy Ủy Quyền số 02/2009/UQ ngày 12/5/2009.
BÊN ĐẶT IN: ………………………………………………..….. (Gọi tắt là Bên B)
số thuế: ………………………………………………
Địa chỉ
……………………………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………… Fax: …………………………
Tài khoản :
……………………………………………………………………………………………
……………
Do Ông/ Bà : …………………………………………………………..
Chức vụ :
……………………………………………………………………………………………
………………
Sau khi bàn bạc thảo luận, hai Bên thống nhất kết Hợp đồng với các điều khoản
như sau:
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Bên B đồng ý giao n A đồng ý nhận thực hiện việc in Hóa đơn đặt in cho Bên B,
cụ thể như sau:
Stt
Tên sản phẩm
Quy cách
Số lượng
(cuốn)
Đơn g
(VND)
Thành tiền
(VND)
01
- Tên hóa đơn:
- Mẫu số:
- Ký hiệu:
- Từ số: ………… đến số:
…………
Theo bảng báo giá
Cộng tiền hàng
Thuế suất 10%
Tổng cộng tiền thanh toán
HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN - Trang 2
HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN - Người đăng: hung-pham-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN 9 10 725