Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA
Hợp đồng số ……../HĐKG
Hợp đồng này được thành lập ngày … tháng … năm ….
Tại:................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1. BÊN GIAO HÀNG: ......................................................................... (tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng)
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................................................
Đại diện là ông (bà):............................................................. CMND số........................................................
Cấp ngày ..............................................................................Tại...................................................................
2. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: .............................................................(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng)
Đại diện là :.......................................................................... CMND số........................................................
Cấp ngày ..............................................................................Tại...................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................................................
Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gởi hàng hóa với các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
1. Bên chủ hàng..........................................................giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo
phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:
Số
TT

Tên hàng

Đơn vị
tính

Số lượng

Đơn giá

Chiết
khấu

Thành tiền

Ghi chú

Cộng

2. Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi
được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
3. Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó t...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------
HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG HÓA
Hợp đồng số ……../HĐKG
Hợp đồng này được thành lập ngày tháng năm ….
Tại:................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1. BÊN GIAO HÀNG: ......................................................................... (tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng)
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................................................
Đại diện ông (bà):.............................................................CMND số........................................................
Cấp ngày ..............................................................................Tại...................................................................
2. BÊN ĐẠI BÁN HÀNG: .............................................................(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng)
Đại diện :.......................................................................... CMND số........................................................
Cấp ngày ..............................................................................Tại...................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................................................
Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng gởi hàng hóa với các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
1. Bên chủ hàng..........................................................giao cho n đại phát hành phân phối, bán lẻ theo
phương thức gởi các mặt hàng, giá cả, s lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:
Số
TT
Tên hàng
Đơn v
tính
Số lượng Đơn g
Chiết
khấu
Thành tiền Ghi c
Cộng
2. Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi
được bên chủ hàng đồng ý ra các điều kiện hợp lý.
3. Cửa hàng quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, quyền từ chối nhận
gởi những mặt hàng chậm luân chuyển.
Hợp đồng ký gửi hàng hóa - Trang 2
Hợp đồng ký gửi hàng hóa - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng ký gửi hàng hóa 9 10 273