Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(Nhân viên bán thời gian)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------*****---------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Nhân viên bán thời gian)
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:......................................................................................................................
Chức vụ:.........................................................................................................................................................
Đại diện cho:..................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................Điện thoại:......................................................

Và một bên là Ông/Bà:..................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................tháng .......................năm ...................Tại:...............................................................
Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................................................
Số CMTND: ..................................................................................Cấp ngày ............/............/...........
Số sổ lao động (nếu có):.................................................................Cấp ngày ............/............/...........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:
- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian
- Dịch thuật tài liệu từ tiếng........................................... sang tiếng........................... và ngược lại.
Điều 2: Chế độ làm việc:

- Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty phục vụ cho việc dịch tài
liệu khi công ty có yêu cầu.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1 - Quyền lợi:
- Mức lương: thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch từ công ty.
- Hình thức trả lương: được trả lương vào các ngày 05 hàng tháng.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng t...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
---------*****---------
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Nhân viên bán thời gian)
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động Thương binh hội)
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:......................................................................................................................
Chức vụ:.........................................................................................................................................................
Đại diện cho:..................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................Điện thoại:......................................................
một bên là Ông/Bà:..................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................tháng .......................năm ...................Tại:...............................................................
Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................................................
Số CMTND: ..................................................................................Cấp ngày ............/............/...........
Số sổ lao động (nếu có):.................................................................Cấp ngày ............/............/...........
Thoả thuận kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng:
- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian
- Dịch thuật tài liệu từ tiếng........................................... sang tiếng........................... ngược lại.
Điều 2: Chế độ làm vic:
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(Nhân viên bán thời gian) - Trang 2
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(Nhân viên bán thời gian) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(Nhân viên bán thời gian) 9 10 983