Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ Ở THU NHẬP THẤP
Số: ......./........
- Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô
thị;
- Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy
định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp
đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh
nhà ở;
- Căn cứ Thông tư số ......./2009/TT-BXD ngày.......tháng
năm 2009 của Bộ Xây dựng
Hướng dẫn về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp
tại đô thị;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh số .................. cấp
ngày ..........;
- Căn cứ Quyết định số1
;
2
- Căn cứ Quyết định số.
;
3
- Căn cứ khác
;

Hợp đồng mua bán nhà này được lập ngày...... tháng......năm...... giữa các bên:
BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán)
Công ty:4
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Tài khoản số:
Ngân hàng giao dịch:
Mã số thuế:
Đại diện bởi Ông (bà):
CMND (Hộ chiếu) số:
1

Ghi các Quyết định liên quan như Quyết định cho thuê đất, giao đất, văn bản phê duyệt dự án đầu tư nhà ở
cho người thu nhập thấp.
2
Ghi các văn bản liên quan đến Quy hoạch dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.
3
Các căn cứ liên quan đến việc mua bán căn hộ (như văn bản đăng ký mua.....)
4
Ghi tên tổ chức kinh doanh nhà.

Cấp ngày:
Chức vụ:
Và BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):
Ông (bà):
CMND (Hộ chiếu) số:
Cấp ngày:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tài khoản (nếu có):
Mã số thuế:
Hai bên thỏa thuận giao kết hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện được
quy định dưới đây:
Điều 1: Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua 01 căn hộ thuộc tòa nhà
chung cư cho người có thu nhập thấp với những đặc điểm dưới đây:
1. Đặc điểm về căn hộ
Căn hộ số:................................... Tầng (tầng có căn hộ):
Diện tích sàn căn hộ: …………………………m2
Diện tích sàn căn hộ được ghi rõ trong bản vẽ kèm theo. Diện tích này được tính
theo cách5
Năm hoàn thành:
Căn hộ trên thuộc tòa nhà chung cư thu nhập thấp 6 số...........đường (hoặc
phố) ........... phường (xã).............quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc
tỉnh)................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ Ở THU NHẬP THẤP
Số: ......./........
- Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
về một số chế, chính sách phát triển nhà cho người thu nhập thấp tại khu vực đô
thị;
- Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy
định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp
đồng mua bán căn hộ nhà chungtrong dự án đầuxây dựng của tổ chức kinh doanh
nhà ở;
- Căn cứ Thông số ......./2009/TT-BXD ngày.......tháng năm 2009 của Bộ Xây dựng
Hướng dẫn về việc bán, cho thuê, cho thuê mua quản sử dụng nhà thu nhập thấp
tại đô thị;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu hoặc Đăng kinh doanh số .................. cấp
ngày ..........;
- Căn cứ Quyết định số
1
;
- Căn cứ Quyết định số.
2
;
- Căn cứ khác
3
;
Hợp đồng mua bán nhà này được lập ngày...... tháng......năm...... giữa các bên:
BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán)
Công ty:
4
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Tài khoản số:
Ngân hàng giao dịch:
Mã số thuế:
Đại diện bởi Ông (bà):
CMND (Hộ chiếu) số:
1
Ghi các Quyết định liên quan như Quyết định cho thuê đất, giao đất, văn bản phê duyệt dự án đầu tư nhà ở
cho người thu nhập thấp.
2
Ghi các văn bản liên quan đến Quy hoạch dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.
3
Các căn cứ liên quan đến việc mua bán căn hộ (như văn bản đăng ký mua.....)
4
Ghi tên tổ chức kinh doanh nhà.
Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp 9 10 345