Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT
Số:..../......
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN;
- Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày...... tháng...... năm........ tại.........., chúng tôi gồm có:
1. Bên Bán:..........................- (Sau đây gọi tắt là Bên A)
CMTND số:.............do Công an:....................cấp ngày..............................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................................................................................................
2. Bên mua:............................ - (Sau đây gọi tắt là Bên B)
CMTND số:.............do Công an:....................cấp ngày..............................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................................................................................................
Hai bên cùng thỏa thuận ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (sau đây gọi tắt
là Hợp đồng), cụ thể như sau:
Điều 1: Nội dung của giao dịch:
Bên A thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu cho bên B theo nội dung sau:
1.1. Tên tổ chức phát hành:..........................................
1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ưu đãi
1.3. Mệnh giá:......... đồng/cổ phần
1.4. Số lượng:........... cổ phần
1.5. Giá chuyển nhượng:................ đồng/ cổ phiếu
1.6. Tổng giá trị giao dịch:.................. đồng (................... đồng).
1.7. Điều kiện thanh toán:
- Bên B thanh toán cho bên A......... đồng (............... đồng) là giá trị giao dịch theo
thỏa thuận của hai bên, ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này (Có Biên bản giao
nhận tiền);
- Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại là............. (........... đồng) cho bên A ngay sau
khi bên B trở thành cổ đông chính thức của Công ty.
1.8. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặt

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
2.1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho bên B.
2.2. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc:
- Số cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng
tự do;
- Số cổ phần được ghi t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT
Số:..../......
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN;
- Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thỏa thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày...... tháng...... năm........ tại.........., chúng tôi gồm có:
1. Bên Bán:..........................- (Sau đây gọi tắt là Bên A)
CMTND số:.............do Công an:....................cấp ngày..............................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................................................................................................
2. Bên mua:............................ - (Sau đây gọi tắt là Bên B)
CMTND số:.............do Công an:....................cấp ngày..............................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................................................................................................
Hai bên cùng thỏa thuận Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (sau đây gọi tắt
là Hợp đồng), cụ thể như sau:
Điều 1: Nội dung của giao dịch:
Bên A thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu cho bên B theo nội dung sau:
1.1. Tên tổ chức phát hành:..........................................
1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ưu đãi
1.3. Mệnh giá:......... đồng/cổ phần
1.4. Số lượng:........... cổ phần
1.5. Giá chuyển nhượng:................ đồng/ cổ phiếu
1.6. Tổng giá trị giao dịch:.................. đồng (................... đồng).
1.7. Điều kiện thanh toán:
- Bên B thanh toán cho bên A......... đồng (............... đồng) giá trị giao dịch theo
thỏa thuận của hai bên, ngay sau khi hai bên hợp đồng này (Có Biên bản giao
nhận tiền);
- Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại là............. (........... đồng) cho bên A ngay sau
khi bên B trở thành cổ đông chính thức của Công ty.
1.8. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặt
Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết - Trang 2
Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết 9 10 119