Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Được đăng lên bởi mohamedrizalyaacop
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số......../HĐMB...
Hôm nay, ngày... tháng... năm.... tại......
Chúng tôi gồm có:
Bên bán (gọi là Bên A):
– Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................
– Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................
– Điện thoại:......................... Telex:................................. Fax:.
– Tài khoản số:................................ mở tại ngân hàng: ...........................................................
– Mã số thuế doanh nghiệp: ....................................................................................................
– Đại diện................................................. Chức vụ: ...............................................................
(Giấy ủy quyền số:............... ngày ... tháng ... năm ... do … chức vụ … ký).
Bên mua (gọi là Bên B):
– Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................
– Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................
– Điện thoại:......................... Telex:................................. Fax:.
– Tài khoản số:................................ mở tại ngân hàng: ...........................................................
– Mã số thuế doanh nghiệp: ....................................................................................................
– Đại diện................................................. Chức vụ: ...............................................................
(Giấy ủy quyền số:............... ngày ... tháng ... năm ... do … chức vụ … ký).

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1. Nội dung công việc giao dịch
1– Bên A bán cho Bên B số hàng hóa sau đây:

Số TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng:
Tổng trị giá (bằng chữ)
2– Bên B bán cho Bên A số hàng hóa sau đây:

Số TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

Cộng:........................................................................................................................................
Tổng trị giá (bằng chữ) ............................................................................................................
Điều 2. Gi...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số......../HĐMB...
Hôm nay, ngày... tháng... năm.... tại......
Chúng tôi gồm có:
Bên bán (gọi là Bên A):
– Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................
– Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................
– Điện thoại:......................... Telex:................................. Fax:.
– Tài khoản số:................................ mở tại ngân hàng: ...........................................................
– Mã số thuế doanh nghiệp: ....................................................................................................
– Đại diện................................................. Chức vụ: ...............................................................
(Giấy ủy quyền số:............... ngày ... tháng ... năm ... do … chức vụ … ký).
Bên mua (gọi là Bên B):
– Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................
– Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................
– Điện thoại:......................... Telex:................................. Fax:.
– Tài khoản số:................................ mở tại ngân hàng: ...........................................................
– Mã số thuế doanh nghiệp: ....................................................................................................
– Đại diện................................................. Chức vụ: ...............................................................
(Giấy ủy quyền số:............... ngày ... tháng ... năm ... do … chức vụ … ký).
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - Trang 2
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - Người đăng: mohamedrizalyaacop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 9 10 772